Сравнителни предимства и конкурентоспособност на производството на пшеница в България

Доц. д-р Алекси Алексиев
Даниел Цветанов
Аграрен университет - Пловдив

Резюме: Пшеницата е основна зърнена култура в България, която заема около 60% от площта им и през последното десетилетие осигурява близо три четвърти от зърното за националната икономика. В периода на преход към пазарно стопанство и подготовка на страната за присъединяване към Европейския съюз настъпват значителни промени в условията и резултатите от производството и участието на страната във вътрешната и външната търговия с пшеница.
Целта на статията е на основата на проучване на производството, анализ на сравнителните предимства и оценка на социално-икономическите резултати от участието на България в международната търговия с пшеница, да се обосноват възможностите за нарастване на конкурентоспособността и повишаване пазарния капацитет на страната.
Изследването е проведено в периода 2007-2008 г., в рамките на проекта “Конкурентоспособност на българския аграрен сектор” от УФНИ на АУ - Пловдив и обхваща три основни етапа. През първия етап са обосновани теоретичните основи на сравнителните предимства, тяхната реализация в процеса на формиране на конкурентоспособността и пазарния капацитет на аграрното производство. Вторият етап включва анализ на сравнителните предимства, равнището на конкурентоспособност и пазарния капацитет на производството на пшеница. С помощта на матрицата за анализ на политики са оценени икономическите и социалните резултати от провежданата аграрна политика в областта на зърнения сектор. Третият етап е посветен на обосноваването на възможностите на страната да реализира сравнителните си предимства чрез повишаване на конкурентоспособността и разширяване на пазарния капацитет след присъединяване на България към Европейския съюз.
В изследването са използвани данни, както от централизирани източници на информация - Статистическите годишници на Р България, специализираните издания на НСИ, МЗП, ЕК, ФАО, Световната банка и ОИСР, така и резултатите от самостоятелно проведени тестове, интервюта и направените оценки и калкулации.

Ключови думи: производство и търговия с пшеница, сравнителни предимства, конкурентоспособност, пазарен капацитет, матрица за анализ на политики, членство в ЕС.

Прочетете цялата статия - PDF файл

Comparative Advantages and Competitiveness of Wheat Production in Bulgaria

A. Aleksiev, D. Czvetanov
Agrarian University of Plovdiv

(Summary)
The wheat is a main grain crop in Bulgaria, and cover more than 60% of all areas under grains in the country. During the past years it provides nearly three-fourths of the total grain quantities intended for the national economy. In the period of transition to market economy and preparation for accession to the EU, the stipulations and results of the country’s participation in the domestic and foreign trade in wheat, underwent considerable changes connected mainly with reducing the share of Bulgaria’s agricultural exports, reorientation of the commodity flows and increasing the share of agricultural imports.
The object of this study is on the basis of examination of wheat production, an analysis of the comparative advantages and evaluation of socio-economic results of Bulgaria’s participation in the international trade in wheat, to differentiate the possibilities for improving the country’s competitive power and increasing of its market capacity.
The study is carried out in the period 2007-2008 within the project “Competitive power of Bulgarian agricultural sector” from the URF of the Agrarian University - Plovdiv. It consists of three stages. The first stage focuses on substantiation of the theoretical foundations of the comparative advantages and their realization in the process of developing of competitive power and market capacity of the agricultural production. The second stage includes an analysis of the comparative advantages, competitive level and market capacity of wheat production. With using the matrix for political analyses an evaluation is made of the economic and social results from the implemented agrarian policy in the field of grain-production. The third stage accentuates the country’s possibilities for realizing its comparative advantages through improving the competitive power and market capacity after its accession to the EU.
Data from centralized information sources and also results from independently conducted tests, interviews, evaluations and calculations are used in the study. The main information sources used in the study are: Statistical Year-books of Republic of Bulgaria, specialized issues of NIS, MAF, EC, FAO, World Bank and ECDO.

Key words: BG wheat production, comparative advantages, competitiveness, market capacity, EU accession

See the article as a PDF file

Статията е постьпила в редакцията на 23.11.2008 г.