Влияние на директните плащания за единица площ върху кредитоспособността на земеделските стопанства в условията на ОСП на ЕС

Докторант Жени Бумбарова - Начева
Институт по аграрна икономика - София

Резюме: В статията се анализира очакваното влияние на директните плащания за единица площ върху кредитоспособността на земеделските стопанства. Използва се методика, която се основава на системата от показатели, които характеризират кредитоспособността. Очакванията в земеделския отрасъл са под влияние на директните плащания да се подобри кредитоспособността на земеделските стопанства.
Изследват се промените в структурата на земеделските стопанства от гледна точка на тяхната кредитоспособност под влияние на директните плащания.
В теорията и практиката се използва широк арсенал от статистически методи, измерващи настъпващите промени в структурата на земеделските стопанства. В изследването се използва обобщаващ коефициент на структурните изменения, който отразява както разликите между относителните дялове, така и техния размер за съответните периоди и е чувствителен по отношение на промените в структурата. На тези изисквания отговаря интегралният коефициент на структурни изменения.
Целта на статията е да се установи очакваното влияние на директните плащания за единица площ върху финансовата стабилност на 67 земеделски стопанства от Пловдивски регион, посредством очакваните изменения в равнището на тяхната кредитоспособност. В резултат на изследването е:
- Установена степента на кредитоспособност на всяко едно от тези земеделски стопанства през 2006 г;
- Определено равнището на кредитоспособността на стопанствата в резултат на очакваните парични средства през 2007 г. и 2008 г. по схемата за плащания за единица площ;
- Анализирани очакваните изменения в структурата на земеделските стопанства преди и след субсидирането от гледна точка на евентуалните промени в степените на тяхната кредитоспособност.
При решаването на посочените по-горе задачи е използвана статистическа информация от НСИ, Наредбата за прилагане на схемата за единното плащане на единица площ и други нормативни документи.
Прилагането на метода на главните компоненти за комплексно измерване на кредитоспособността е осъществено чрез компютърната програма SPSS 13.0 For Windows.
Резултатите от изчислените стойности на общия измерител на кредитоспособността дават възможност да се направи диференциация на стопанствата в четири групи според тяхното равнище на кредитоспособност. Установени са значими различия по отношение на кредитните възможности на земеделските стопанства между базисната 2006 г. и периода 2007-2008 г. включително. Основният извод е, че преди членството на Р България в ЕС, близо половината от изследваните стопанства са с ниска кредитоспособност. Очаква се след 2007-2008 г. при използване на директните плащания, техният относителен дял да се намали над два пъти.

Ключови думи: кредитоспособност, общ измерител, директни плащания.

Прочетете цялата статия - PDF файл

Influence of the Direct Payments per Single Area Upon the Farms’ Credit Capacity in the Conditions of the European Union Common Agriculture Policy

Zh. Bumbarova-Nacheva
Institute of Agricultural Economy - Sofia

(Summary)
In the paper is analyzed the expected impact of the direct payments per single area upon the agricultural farms credit capacity. In the study are applied methods based on the system of indexes, featuring the credit capacity. The expectations for the agricultural branch are to improve the farms’ credit capacity under the influence of the direct payments. In the article are studied the changes of the farms’ structure from point of view of their credit capacity impacted by the direct payments.
Both, in theory and practice is utilized a wide arsenal of statistical methods, measuring the occurring structural changes in the agricultural farms. In the investigation process is applied a summarizing factor of the structural changes, which expresses both - the difference between the relative shares as well as their corresponding size and is quite sensitive to structural changes. The integral factor of structural change is the one which covers these demands.
The main aim of the article is to determine the expected impact of the direct payments per single area upon the financial stability of 67 agricultural farms in the region of Plovdiv through the expected changes in the level of their credit capacity. As a result of the study could be listed the following
- determining of the grade of credit capacity for each of these farms for 2006;
- the credit capacity level for each of these farms was determined as a result of the expected financial means for 2007-2008 under the SAPS;
- the expected structural changes of the farms were analyzed prior to and after the subsidizing, referring the possible changes in the grade of their credit capacity.
For solving the above mentioned tasks, was used statistical data from the National Statistical Institute (NSI), The Regulation of SAPS Implementation and other normative documents.
The application of the main components method for the complex measurement of credit capacity was achieved with the computer program SPSS 13.0 under Windows.
The results of the calculated values by the summary credit capacity measure, provide the possibility of differentiation of the studied farms into four groups, based on their credit capacity level. Significant differences were found out, regarding the credit abilities of the farms between the admitted as basic 2006 and the following period 2007-2008 included. The main conclusion is that before Bulgaria’s accession to the EC almost half of the investigated farms have a low credit capacity. It is assumed with the direct payments utilization, that their relative share will be decreased more than twice.

Key words: credit capacity, summary measure, direct payments

See the article as a PDF file

Статията е постьпила в редакцията на 14.04.2009 г.