Търсене и предлагане на финансов ресурс за земеделието

Ас. д-р Димитрина Дохчева
Тракийски университет - Стара Загора

Резюме: В статията се проследяват търсенето и предлагането на финансов ресурс в аграрния сектор по основни източници на финансиране. Обемът на банковия кредит за аграрния сектор запазва тенденция на слабо повишаване при ниска абсолютна стойност и след присъединяване на страната ни към ЕС. Причините за ниския обем на кредита могат да произтичат от намаленото търсене на кредити от страна на земеделските производители или да изразяват целенасочена кредитна политика на търговските банки. Внимание се отделя и на рентабилността на земеделското производство.
Целта на статията е да се разкрият тенденциите на търсене и предлагане на финансов ресурс за аграрния сектор за да се проследи инвестиционната активност и прилаганата кредитна политика в него.
Анализът на величината на рентабилността показва невъзможност на земеделските производители да финансират инвестиционни проекти със собствен капитал. Проследяването на търсенето и предлагането на финансов ресурс в аграрния сектор показва нарастваща функция на търсенето при ограничен обем на предлагането на кредит. Това е най-силно изразено при банковите кредити, като се наблюдава увеличаване на броя предоставени кредити при намаляване размера на предоставения кредит. При предоставянето на кредит по държавни програми, финансирането е насочено предимно към животновъдството, но резултатите посочват низходяща тенденция на броя и обема на предоставените кредити. При програмите за рефинансиране на кредит, търговските банки в най-голяма степен са отговорили на търсенето на финансиране за покупка на земеделска техника.

Ключови думи: финансиране, търсене на кредит, предлагане на кредит, инвестиционна активност, земеделие

Прочетете цялата статия - PDF файл

Agricultural Credit Demand and Supply

D. Dohcheva
Thracian University - Stara Zagora

(Summary)
The article aims to track the credit supply and demand in agriculture, considering the main sources of funding. Credit supply in the agriculture remains low showing small increase in absolute figures before and after Bulgarian accession into EU. Low credit supply basically results from two main reasons - decreasing credit demand from farmers or/and reflects the current bank credit policy. In the article, the attention is paid also to profitability in agriculture, as an indicator, portraying the need from external financing for investment projects. The objective of the article is to reveal the tendency of credit supply and demand for agriculture and to analyze the investment activity of farmers and bank credit policy as of the current market situation.
The analysis of the profitability ratio shows that farmers are not able to finance the farm investment projects with their own equity, generated from the economic activities. Therefore, farmers’ demand for external sources of financing becomes crucial in case of financing investments and even it becomes their straightforward activity. Furthermore, the analysis of credit demand and supply in agriculture is done and the results show increasing credit demand along with rationed volume of credit on the supply side. This is mostly observed concerning the obtaining of bank credits, whereas the amounts of obtained credits itself lessen. The small loans are the most preferred by both the commercial banks and farmers. As regards the governmental support (mainly the State Fund “Agriculture”), funds are preferably distributed unto livestock farming but the results confirm decreasing trend in both number and amount of the disbursed loans. In case of refinancing bank credits, the commercial banks prefer lending mostly for financing investment projects for farm equipment.

Key words: financing, credit supply, credit demand, investment activity, agriculture

See the article as a PDF file

Статията е постьпила в редакцията на 26.02.2009 г.