Развитие на външната търговия на България с продукти на хранително-вкусовата промишленост в процеса и в първата година на присъединяване към ЕС

Ст.н.с. д-р Цветана Ковачева
Институт по аграрна икономика- София

Резюме: С интегрирането на България към ЕС, съществено се промениха условията на външнотърговския обмен на храни, напитки и тютюни както със страните членки, така и с другите (трети) страни. Промените започнаха още преди акта на присъединяване, когато на практика започна процеса на интеграция на хранителната ни индустрия към европейския пазар, чрез постепенно либерализиране на търговския режим и въвеждане на европейските изисквания за хигиена и безопасност на храните. Голяма част от предприятията, чрез частни инвестиции, национални и европейски субсидии, извършиха технологично и продуктово обновяване, даващо им достъп до обединения европейски пазар и повишаване на конкурентоспособността им. След 1 януари 2007 г., националният ни пазар стана част от обединения европейски пазар, което създаде както възможности - свободен достъп на нашите фирми до него, така и заплахи - засили конкуренцията на нашия пазар. Целта на статията е да се очертаят тенденциите на развитие на външната търговия с храни, напитки и тютюневи изделия в периода на подготовка и в първата година на присъединяване към ЕС.
Обхваща се основно периода 2001-2007 г., а резултатите от изследването свидетелстват за:
l Външнотърговският оборот с продукти на ХВП за периода 2001-2007 г. е с ръст над 3,5 пъти - от около 600 млн. щ. д. - на над 2300 млн. щ. д., като резултатът до 2005 г. е положителна величина. През 2006 г. за първа година, ХВП регистрира отрицателно валутно салдо от близо 94 млн. щ. д., а в първата година от интегрирането ни в ЕС - 2007 г., ръстът в стойностния обем на вноса значително изпреварва този на износа и отрицателното салдо нараства над 2 пъти спрямо предшестващата година.
- Съществено е променена експортната структура на отрасъла - нараства значението на групата на храните за сметка на силно развитите в миналото експортни отрасли - напитки и тютюни. Експортът на хранителните продукти расте над 2 пъти по-бързо от този на напитките и тютюневите изделия.
- В експортната структура нараства делът на продукти, които в миналото са заемали незначителен дял. Очертава се тенденция на увеличаване на експортните възможности на сектори, които не са свързани пряко със селскостопанското производство и преработката на суровини от него, а ползват готови и полуготови продукти (брашна, захар, какао, масла, сухо мляко, сметана, есенции, сладка и др.).
- Вносът на хранително-вкусови продукти е с устойчива тенденция на нарастване, като от групата на храните най-много се увеличава вноса на продукти в сектори, изпитващи дефицит на местни суровини, но са със значителен ръст в производството и експорта на готови продукти - на меса и карантии - над 9 пъти, на какао - над 6,7 пъти, на мляко и млечни продукти (основен дял има сухото мляко) - 6,4 пъти, на брашна, мазнини и масла - около 5 пъти.
- Първата година на членството ни в ЕС и отварянето на пазара се отличава със значително нарастване на външнотърговския стокооборот на ХВП - само за една година той нараства близо 1,5 пъти - от 1,5 млрд. щ. д. на 2,3 млрд. щ. д. Данните само за една година не са достатъчни за да се очертае някаква тенденция, но показват, че от една страна експортните ни отрасли са разширили пазарите си, а от друга значително е увеличен вноса на продукти, като зеленчукови и плодови консерви, вина, натурални сокове, цигари, макаронени, тестени и сладкарски изделия, бисквити и др., които конкурират нашето производство на националния ни пазар, след отпадане на митата за страните членки на ЕС.

Ключови думи: хранителна индустрия, външна търговия, евроинтеграция

Прочетете цялата статия - PDF файл

Development of Foreign Trade of Bulgaria with Products of Food Industry in the Process and in the First Year of Accession into EU

T. Kovacheva
Institute of Agricultural Economics - Sofia

(Summary)
After the accession of Bulgaria to the EU the conditions for foreign trade with foods, drinks and tobacco with the member countries as well as with other countries (third parties) have changed. The changes started before the act of accession when in practice the process of integration of the food industry of Bulgaria to the European market began by gradual liberalization of the trade regime and introducing the European requirements for hygiene and food safety. A great part of the enterprises carried out technological and product renovation through private investments, national and European subsidies which ensured them access to the Common European Market and increased competitiveness. After January 1, 2007 our national market became part of the Common European Market which opened up possibilities, such as free access of Bulgarian companies to the market but also created threats like increased competition on our market. The purpose of the present article is to outline the tendencies for development of the foreign trade with foods, drinks and tobacco products in the preparation period and during the first year of the accession to the EU. Mainly the period from 2001 to 2007 is comprised and the results from the study attest for the following:
- The foreign trade turnover with food industry products for the period 2001-2007 has risen more than 3.5 times - from ca. 600 mln. USD to more than 2300 mln. USD, the result being a positive value up to 2005. 2006 was the first year when the food industry registered a negative currency balance of ca. 94 mln. USD, and during the first year of the integration of Bulgaria in the EU - 2007, the growth of the value volume of the import considerably surpassed that of the import and the negative balance increased more than two times compared to the previous year.
- The export structure of the sector is substantially changed- the importance of the group of foods increases for the sake of the export sectors that were highly developed in the past - drinks and tobacco products. The export of food products increases twice as fast as the export of drinks and tobacco products.
- In the export structure the share of products that have had an insignificant share increases. There is a tendency for increasing the export capacities of sectors that are not directly related to the agricultural production and the processing of resources from it but use ready and semi-finished products (flour, sugar, cocoa, oils, powder milk, cream, flavors, jams, etc.).
- The import of food products is characterized by a steady tendency of growth. In the group of foods the greatest increase is observed in the import of products in sectors that suffer from deficiency of local resources but have a considerable growth in the production and export of ready products - meat and sub products - more than 9 times, cocoa - more than 6.7 times, milk and dairy products (powder milk has a major share) - 6.4 times, flour, fats and oils - around 5 times.
- The first year of our membership in the EU and the opening of the market is characterized by a considerable increase of the foreign trade turnover of the food industry - only for one year it has increased almost 1.5 times - form 1.5 milliard USD to 2.3 milliard USD. The data for one year are not sufficient to outline a tendency but they reveal that on the one hand our export sectors have expanded their markets and on the other hand there is a considerably increased import of products such as vegetable and fruit canned foods, wines, juices, cigarettes, biscuits, etc. that compete with our produce on the national market after the canceling of customs duties for the member counties of the EU.

Key words: food industry, foreign trade, Euro integration

See the article as a PDF file

Статията е постьпила в редакцията на 11.02.2009 г.