Приемственост в стопанствата на фермерите в предпенсионна възраст в Полша

Маг. Михал Дудек
Институт по икономика на земеделието и хранителната промишленост - Национален изследователски институт - Варшава, Полша

Резюме: Целта на статията е да представи анализ на намеренията на управителите на земеделски стопанства в предпенсионна възраст, относно управлението и собствеността на стопанствата. Анализирани са и факторите, които влияят на вероятността тези стопанства да бъдат наследявани. В работата е приложен методът на логит (logit) - анализа за определяне на факторите за приемственост в стопанствата на фермерите в предпенсионна възраст и е посочена регионалната диференциация на описваните явления. Анализът се базира на информацията от анкетата на Института по икономика на земеделието и хранителната промишленост - Национален изследователски институт, Варшава, Полша, която обхваща 3705 домакинства със земеделски стопанства от 76 села от всички райони на страната. В резултат на анализа са очертани факторите с положително въздействие върху приемствеността в земеделските стопанства от изследваната съвкупност: броят на децата в семейството, размерът на обработваемата земя, както и размерът на доходите от земеделското стопанство и делът им в общите доходи на домакинството. Цялостното предаване на стопанството на приемник, работещ предимно в него, най-често е декларирано в районите с развито селско стопанство.

Ключови думи: управители на стопанства в предпенсионна възраст, приемственост в земеделските семейства, Полша.

Прочетете цялата статия - PDF файл

Consistency in Farms with Owners in Pre-retirement Age in Poland

M. Dudek
Institute of Agricultural Economics and Food Industry - National Research Institute - Warsaw, Poland

(Summary)
The goal of the paper is to present the analysis of the intentions of farmers in pre-retirement age about the future consistency and ownership in their production entities. Analyzed are factors that affects the feasibility those farms to be succeeded. In the work is applied the method logit, it is analysis for determination of factors for consistency in farms of owners in pre-retirement age, as regional differentiation of the described features is carried out. The research is based on the data from the survey of the Institute of Agricultural Economics and Food Industry - National Research Institute, Warsaw, Poland, which covers 3705 households out of 76 villages from all territorial regions in the country. As a result of the analysis, the factors with positive impact on the consistency in the agricultural farms from the surveyed sample are delineated: number of children in families, size of the arable land as well as the level of incomes from the agricultural farms and their share within the total amount of incomes. The overall handover of farm to a successor, working predominantly in the same farm the most frequently is declared in the regions with developed agriculture.

Key words: owners of farms in pre-retirement age, consistency in agricultural farms, Poland.

See the article as a PDF file

Статията е постьпила в редакцията на 27.04.2009 г.