Миграция на селското население в периода 2000-2005 г.

Маг. Лукаш Зволински
Институт по икономика на селското стопанство и хранителната промишленост - Национален изследователски институт - Варшава, Полша

Резюме: Целта на статията е да характеризира миграционните процеси в селските райони. Очертани са основните социодемографски характеристики на мигриращите лица, главните направления на миграцията, както и определящите я причини. Информацията е от комплексното анкетно изследване, реализирано на терен през 2000 и 2005 г. Изследвани са 8 000 домакинства в 76 села, разположени в различни райони на страната. Миграционните процеси в периода 2000-2005 г. в селата са обусловени от множество фактори, главно от не локален характер.

Ключови думи: миграция, селско население, Полша

Прочетете цялата статия - PDF файл

Migration of Rural Population in Villages Covered by IAFE-NRI Surveys in 2000-2005

L. Zvolinski
Institute of Agriculture and Food Economics - National Research Institute - Warsaw, Poland

(Summary)
The purpose of the study was description of migration processes occurring in the rural areas. Paper analyses the selected socio-demographic characteristics of migrants and the major trends and reasons for migration. The source of the analyzed data was survey conducted by the Institute of Agricultural and Food Economics - National Research Institute (IAFE-NRI) on 8 thousand rural families in 76 villages across Poland in 2000 and 2005. The migration processes of the rural population in 2000-2005 have often been dependent on many factors, mainly macroeconomic situation.

Key words: migration, rural population, Poland

See the article as a PDF file

Статията е постьпила в редакцията на 23.04.2009 г.