Продуктивност и регионална диференциация на доходите в селското стопанство след присъединяването на Полша към ЕС

Д-р ЗБИГНЕВ ФЛОРИАНЧИК
Институт по икономика на земеделието и хранителната промишленост - Национален изследователски институт - Варшава, Полша

Резюме: Технологичните и институционалните теории правят разграничение между външни и вътрешни фактори, които стимулират развитието на селското стопанство. Ендогенните промени, като технологичните изменения в стопанствата са стимулирани от екзогенните институционални условия. Този процес води до увеличаване на производителността и доходите. В статията, развитието на продуктивността в европейското земеделие е анализирано със специален поглед върху новите страни членки. Резултатите от този анализ са комбинирани с регионалните различия на селскостопанските доходи в Полша. Това посредства предлагането на препоръки за диверсифициране на земеделската политика и политиката на селските райони.

Ключови думи: региони, доходи в селското стопанства, екзогенни, ендогенни фактори, Полша.

Прочетете цялата статия - PDF файл

Regional Disparities of Agriculture Incomes in Poland after Accession to the EU

Z. FLORIANCZYK
Institute of Agricultural and Food Economics - National Research Institute - Warsaw, Poland

(Summary)
Technical and institutional change theory makes a distinction between exogenous and endogenous factors that stimulate development of agriculture. Endogenous changes in technology on the farm level are stimulated by exogenous institutions. This process leads to increase of productivity and incomes. In the article development of productivity of European agriculture is analysed with the special attention to new member states. The outcomes of this analyse are combined with regional disparities of agricultural incomes in Poland. Based on this recommendation to agricultural and rural policy diversification are proposed.

Key words: regions, agricultural incomes, exogenous, endogenous factors, Poland

See the article as a PDF file

Статията е постьпила в редакцията на 24.04.2009 г.