Усвояване на средствата по мярка “Създаване стопанства на млади фермери” от Секторната оперативна програма в Полша. Регионални различия

Д-р инж. Агниешка Вжохалска
Институт по икономика на земеделието и хранителната промишленост - Национален изследователски институт - Варшава, Полша

Резюме: Най-голяма част от бенифициентите по мярка 1.2. от Секторната оперативна програма “Създаване стопанства на млади фермери” са стопанства с управители под 25 годишна възраст и такива от възрастовата група 25-30 години, които имат средно или висше образование, свързано със селското стопанство. По-голямата част от тях са мъже. Многобройна група съставляват ръководителите на стопанства, които едновременно със подкрепата по мярка 1.2 са получили и финансово подпомагане по мярка “Модернизиране на земеделските стопанства”. Към момента на подаване на молбите, близо 60% от стопанствата на младите фермери покриват стандартите за хигиена на производството, а 50% от стопанствата покриват стандартите за опазване на околната среда. Най-голяма подкрепа получават стопанствата, с основен тип специализация зърнопроизводство, свиневъдство и млекодайно животновъдство.
Най-висока обща сума е получена от стопанствата в Източно централния макрорайон (318 млн. зл.), а най-много молби (съотнесено към 1000 стопанства и към групата на ръководителите на възраст до 40 години в макрорайона), подават ръководителите на земеделски стопанства в Западно централния макрорайон (съответно 20 и 56 молби) (табл. 6).
Най-ниско ниво на финансова подкрепа са получили земеделските стопанства, ръководени от лица на възраст 35-40 години, със сравнително ниско ниво на образование (основно или професионално и трудов стаж в селско стопанство). От такива стопанства излизат едва 7% от всички молби за финансова подкрепа в страната. Това са стопанства, с основен тип специализация птицевъдство или отглеждане на други животни.
Най-ниска обща финансова подкрепа получават стопанствата в Югозападния макрорайон (62 млн. зл.). Най-малко молби (съотнесено общо към 1000 стопанства и групата на ръководителите на възраст до 40 години в макрорайона), за финансова подкрепа подават ръководителите на стопанства в Югоизточния макрорайон (съответно 4 и 5 молби).

Ключови думи: Секторна оперативна програма, земеделие, мярка “Създаване стопанства на млади фермери”, селски райони, Полша

Прочетете цялата статия - PDF файл

Agricultural Holdings Benefiting under CAP from Measure 1.2 of the SOP Programme: Setting up of Young Farmers by Selected Macroregions

A. WZHOCHALSKA
Institute of Agriculture and Food Economics - National Research Institute - Warsaw, Poland
Social and Regional Policy Department

(Summary)
The Measure 1.2 of SOP Setting up of young farmers was mostly benefited from by the holdings managed by relatively young people, younger than 25 and 25-30 years old, with higher or secondary agricultural degree. The great majority of aid beneficiaries were men. Another large group were the managers of agricultural holdings who simultaneously benefited from the aid under the Measure 1.1 (Investment in agricultural holdings). Already at the point of submitting an application, the production hygiene standards were complied with by almost 60% of the holdings of young farmers and environment standards by over 50% of the holdings. The highest level of support was received by the holdings cultivating crops, producing pork and dairy cattle.
The highest amount of payment in total was acquired by agricultural holdings in Middle-Eastern macroregion (PLN 318 million) and the majority of applications (per 1000 holdings in total and managed by persons younger than 40, in the macroregion) was submitted by the managers of agricultural holdings in Middle-Western macroregion (respectively 20 and 56 applications).
The lowest level of support was granted to holdings managed by persons of 35-40 years old, of a relatively low level of education (primary level or secondary vocational education) and short history of working on the holding. These holdings submitted only 7% of the total number of applications in the country. These were poultry and other animal production holdings.
The lowest amount of payments in total was acquired by agricultural holdings in South-Western macroregion (PLN 62 million). The lowest number of applications (per 1000 holdings in total, managed by persons younger than 40, in the macroregion) was submitted by the managers of agricultural holdings in South-Eastern macroregion (respectively 4 and 15 applications).

Key words: SOP Programme, Measure 1.2 Setting up of Young Farmers, Poland, Agricultural region

See the article as a PDF file

Статията е постьпила в редакцията на 27.04.2009 г.