Заетост в селските райони

Ст.н.с. д-р Огнян Боюклиев
Институт по аграрна икономика - София

Резюме: Главна причина за неблагоприятните тенденции в развитието на заетостта е кризата в основния стопански сектор в селските райони - земеделието, както и свързаните с него икономически дейности - снабдяване и преработка. В същото време развитието на промишлеността и услугите е незначително (с изключение на селата около големите градове и курорти) и не може да компенсира загубата на работни места в първичния сектор. Трябва да се добави, че качеството на живот в селата отстъпва значително на това в урбанизираните райони. В резултат на това част от работната сила мигрира в градовете или емигрира. Тази тенденция има устойчив характер и не се е повлияла в периода 2005-2008 г.
Преодоляването на негативните тенденции в областта на заетостта ще зависи от няколко фактора:
- преструктуриране на селското стопанство;
- развитие на нови стопански сектори;
- подобряване качеството на живот на основата на развитие на обществените услуги и инфраструктурата.
В статията се прави опит за изследване на селскостопанската заетост в селските райони от гледна точка на модела на земеделските стопанства, алтернативните възможности за заетост (малки и средни предприятия, туризъм, секторът на услугите, производството на уникални земеделски продукти, промишленото производство и др.), ключовите фактори за заетост (демографското състояние, образованието и квалификацията, пазарът на труда в селските райони с етнически смесено население и др.), преобладаването на частичната заетост и мащаба на заетост в полупазарните стопанства.
Направени са следните изводи и предложения:
Първо. Селските домакинства имат нисък потенциал за трудова заетост поради: влошаващото се съотношение на икономически активните лица към неактивните; застаряване на членовете на домакинствата; преобладаване на пенсионерите; сезонния характер на заетостта, предопределен от съществуващата производствена структура, мащаба на производството и материално-техническата база.
Второ. Пазарът на труда в райони с етнически смесено население се характеризира със специфични проблеми и изисква специфични решения и подходи.
Трето. Частичната заетост е устойчиво явление за селските райони. Необходими са дългосрочни мерки и инициативи за откриване на нови възможности за заетост.
Четвърто. Ниското образователно и квалификационно равнище и недостатъчните икономически знания и управленски умения на земеделските производители в България са проблеми, от решаването на които зависи успехът на земеделието.
Пето. Подобряването на физическия и социалния капитал е основният фактор за икономически напредък на селските райони. Дейността на селските предприемачи, едновременно в селското стопанство, обработващата промишленост и услугите ще има решаващо значение за структурните промени, икономическото развитие и откриването на нови работни места.
Шесто. Успешното прилагане на Общата селскостопанска политика на ЕС в България означава развитие на многофункционално земеделие при диверсификация на доходите, т. е. допълване на доходите от други стопански дейности тясно свързани с земеделското производство и развитието на селските райони. Това означава преимуществено развитие на традиционното и биологичното земеделие, което на практика обуславя подкрепата преди всичко на семейните стопанства и съответно кооперирането между тях за снабдяване, преработка и търговия.

Ключови думи: заетост, селски райони, България

Прочетете цялата статия - PDF файл

Employment in Rural Regions

O. Boiukliev
Institute of Agricultural Economics - Sofia

(Summary)
The major reason for the unfavorable trends in the development of employment refers to the crisis in the major economic sector in rural regions - agriculture and the related to it economic activities - supply and processing. In the same time the development of industry and services is insignificant (excluding villages around the large cities and resorts) and cannot compensate the losses of jobs in the primary sector. It must be noted that the quality of life in the villages is much lower than that in urbanized regions. As a result a part of the lab our force migrates to towns or emigrates. This trend is steady and has not been influenced in the 2005-2008 period.
The overcoming of the negative trends in employment will depend on several determinants:
- restructuring of agriculture;
- development of new economic sectors;
- improvement of the quality of life on the basis of development of public services and infrastructure.
In this publication there is made an attempt for enquiring into agricultural employment in rural regions from the point of view of the model of agricultural farms, alternative forms of employment (small and medium enterprises, tourism, production of unique agricultural products, industrial production, etc.), the key employment determinants (demographic condition, education and qualification, labor market in rural regions with ethnically mixed population, etc.), the dominance of partial employment and the scale of employment in semi-market farms.
There are made the following conclusions and suggestions:
Firstly. The rural households have a low employment potential due to: the worsening ratio of economically active to inactive persons; the ledgering of the household members; domination of pensioners; the seasonal type of employment determined by the existing production structure, production scale and fixed capital.
Secondly. The lab our market in regions with ethnically mixed population is characterized by specific problems and requires specific solutions and approaches.
Thirdly. Partial employment is a steady event for rural regions. There are needed long-term measures and initiatives for discovering new employment opportunities.
Fourth. The success of agriculture depends on the solution of the problems referring to the low educational and qualification level and the insufficient economic and managerial knowledge of the agricultural producers in Bulgaria.
Fifth. The improvement of the physical and social capital is the major determinant for the economic advancement of the rural regions. The simultaneous activity of the rural entrepreneurs in agriculture, processing industry and services will be of decisive importance for the structural changes, economic development and opening of new work places.
Sixth. The successful application of the Common Agricultural Policy of the EU in Bulgaria means developing multifunctional agriculture while diversifying incomes, i.e. complementing incomes by other economic activities closely related to agricultural production and rural region development. This means priorital development of traditional and biological agriculture which for practical purposes determines above all the support of family farms and accordingly the cooperation among them concerning supplies, processing and trade.

Key words: employment, rural regions, Bulgaria

See the article as a PDF file

Статията е постьпила в редакцията на 27.04.2009 г.