Проблеми на развитието на селското стопанство и селските райони в Полша

Д-р Марек Вигер
Институт по икономика на земеделието и хранителната промишленост - Национален изследователски институт - Варшава, Полша

Резюме: Конкурентоспособността на селските райони, като място за инвестиции, развиване на стопанска дейност, развитие на услугите, в голяма степен ще зависи от насочеността на инструментите за тяхното развитие. Тези инструменти, подпомогнати от средствата на ЕС, а също от национални източници и собствени средства, трябва да доведат до модернизиране на селските райони и превръщането им в привлекателни места за живеене и развиване на стопанска дейност, до подобряване на перспективите за трудова заетост на селското население, а също и до ограничаване на маргинализирането му чрез премахване на пречките пред ежедневното пътуване до работното място и професионалната мобилност, без да е необходима промяна в местоживеенето. Приоритетните мерки трябва да бъдат концентрирани в някои основни направления:
- Развитие на предприемачеството и не селскостопанската активност.
- Нарастване на конкурентоспособността на земеделските стопанства.
- Развитие и подобряване на техническата и социалната инфраструктура в селските райони.
- Развитие на човешките ресурси и повишаване икономическата активност на селското население.

Ключови думи: политика за развитие на земеделието, развитие на селските райони, Полша

Прочетете цялата статия - PDF файл

The Problems of Development of Agriculture and Rural Areas in Poland

M. Wigier
Institute of Agriculture and Food Economics - National Research Institute - Warsaw, Poland

(Summary)
The competitiveness of rural areas as a place to locate investment, conduct business activity or develop services will largely depend on how the instruments of their development policy are directed. These instruments co-funded from the EU funds, as well as the national and private sources, should lead to making rural areas a modern and attractive place to live and conduct economic activity, to improve employment possibilities for inhabitants and to limit the peripheral character of rural areas through removing barriers to commuting for the inhabitants without the necessity to change their place of living. Priority measures should then be focused on:
- The development of entrepreneurship and non-farming activity.
- Improvement of the competitiveness of holdings.
- The development and improvement of technical and social infrastructure in rural areas.
- The improvement in the quality of human capital and professional activity of the inhabitants of rural areas.

Key words: agricultural development policy, rural region development, Poland

See the article as a PDF file

Статията е постьпила в редакцията на 29.04.2009 г.