Значение на услугите от публичния сектор за модернизирането на земеделските стопанства

Д-р Адам Вашилевски
Институт по икономика на земеделието и хранителната промишленост - Държавен изследователски институт - Варшава, Полша

Резюме: Статията представя предварителните резултати от анализа на сътрудничеството между фермерите и публичните организации за модернизация на аграрния сектор. Ядрото на анализа е оценката на значимостта на отделните организации за процеса на модернизация, от гледна точка на приспособяването към фермерското търсене, произтичащо от прилагането на Общата селскостопанска политика. Затова статията се състои от три основни части. Първата част представя фермерското търсене на публични услуги. Втората част е оценка на качеството на услугите според мнението на фермерите, а третата част акцентира върху резултатите от сътрудничеството.

Ключови думи: публичен сектор на услуги за фермерите, фермерско търсене на публични услуги, качество на услугите, резултати от услугите.

Прочетете цялата статия - PDF файл

Importance of Public Sector Services of Modernization of Farming

A. Wasilewski
Institute of Agriculture and Food Economics - National Research Institute - Warsaw, Poland

(Summary)
The paper presents preliminary outcomes of analysis focused on cooperation between farmers and public organization for modernization of agricultural sector. The core of analysis was to assess the importance of individual organization for modernization process in terms of the adjustment to farmers’ demand resulting from implementation of Common Agricultural Policy. Therefore the paper consists of three essential chapter. First chapter presents farmers’ demand for public services. The second one is the assessment of services quality in farmers’ opinion. Finally the last chapter is focused on the affects of cooperation.

Key words: public sector of services for farmers, farmer’s demand of public services, service quality, service results.

See the article as a PDF file

Статията е постьпила в редакцията на 25.04.2009 г.