Възможности за подкрепа и бариери пред развитието на малките и средните предприятия в Полша

Инж. маг. ПАВЕЛ ХМЕЛИНСКИ
Институт по икономика на земеделието и хранителната промишленост - Национален изследователски институт - Варшава, Полша

Резюме: Новият програмен период в развитието на политиката на ЕС доведе до нови инструменти за подкрепа на предприятията. Целта на тази статия е да представи възможностите за подкрепа на сектора на малките и средните предприятия (МСП) в Полша, както и да идентифицира бариерите за развитието на малките фирми. Изследването се базира на информация от Полската Агенция за развитие на предприемачеството и Министерството на икономиката.
Подкрепата за развитието на сектора на МСП в Полша се базира не само на помощта по програми съфинансирани от бюджета на ЕС, но също на сполучливата данъчна политика и подобряване на качеството на законодателството.

Ключови думи: МСП, развитие на предприемачеството, Полша.

Прочетете цялата статия - PDF файл

Prospects of Support and Barriers of Development of Small and Medium Entrepreneurship in Poland

P. HMELINSKY
Institute of Agriculture end Food Economics - National Research Institute - Warsaw, Poland

(Summary)
New programming period of European Union development policy resulted in new instruments for promoting entrepreneurship. The aim of the paper is to describe possibilities of support of SME sector in Poland as well as indication of development barriers for small firms. The study is based on data of The Polish Agency for Enterprise Development and Ministry of Economy. Promoting development of SME sector in Poland is based not only on the support through programmes co-financed from EU budget but also on state favourable tax policy as well as improvement of the legislation quality.

Key words: SME, entrepreneurship development, Poland

See the article as a PDF file

Статията е постьпила в редакцията на 6.05.2009 г.