Функциониране на пазара за земеделска земя в Полша

Проф. д-р АЛИНА ШИКОРСКА
Институт по икономика на земеделието и хранителната промишленост - Национален изследователски институт - Варшава, Полша

Резюме: В различните европейски държави, традиционните съществени разлики в начините на функциониране на пазара на земя се запазват. В по-голяма част от 12-те държави, които са приети в ЕС след 2004 г., вземат главно юридически решения, които засягат регистрацията на недвижимите земеделски имоти, възстановяването на правото на собственост върху земеделска земя и регулирането на принципите на частната търговия с земеделски имоти. Развитието на тези процеси до голяма степен определя големите разлики в стойността на земята в отделните държави. Въпреки наблюдавания динамичен ръст на цените на земеделските имоти в Полша, земеделската земя продължава да е по-евтина от тази, в т.нар. “стари” страни членки на ЕС. В новите страни членки, най-високи цени се наблюдават в Латвия, като през 2007 г. те са с 51% по-високи, отколкото в Полша. Тази ситуация потвърждава тезата, че в следващите години, цената на земята както в Полша, така и в останалите страни от Централна и Източна Европа ще има тенденция към нарастване, независимо, че със световната криза се предвижда забавяне на този процес.

Ключови думи: пазар на земята, Агенция за земеделски имоти, Държавен земеделски фонд, Полша

Прочетете цялата статия - PDF файл

Functioning of the Agricultural Land Market in Poland

A. SIKORSKA
Institute of Agriculture and Food Economics - National Research Institute - Warsaw, Poland
(Summary)
It can be summed up that significant differences in the functioning of the land markets in different European countries may still be observed. The majority of 12 countries that joined the EU after 2004 introduced in general legal solutions which aimed at the registration of agricultural property, restitution of ownership rights to the land and the regulation of private trade in agricultural land. The variability in the advancement of these processes resulted also from large differences in the value of agricultural land between the countries. It must be observed that despite the observed dynamic rise in the prices of agricultural land in Poland, it is still a lot cheaper than the agricultural property in the old EU Member States. Among the new Members the highest land prices are observed in Latvia, in 2007 they were higher than in Poland by 51%. It confirms the thesis that in the following years the prices of land in Poland and in other countries of Central and Eastern Europe will show a rising trend despite the probable slow-down of this process related to the global crisis.

Key words: land market, Agricultural Real Estate Agency, Agricultural State Treasury, Poland

See the article as a PDF file

Статията е постьпила в редакцията на 3.05.2009 г.