Инвестиционно поведение на фермерите в необлагодетелстваните райони

Ст.н.с. д-р Димитър Николов
Ст.н.с. д-р Виолина Хаджиева
Ст.н.с. д-р Иванка Янакиева
Институт по аграрна икономика - София

Резюме: В статията се анализира инвестиционното поведение на селските фермерски домакинства и земеделските стопанства в необлагодетелстваните райони, от гледна точка на ефекта от приложението на ОСП. Проучването е направено в 6 пилотни общини и обхваща 83 фермера, в рамките на изследователският проект “Инвестиционно поведение на земеделските стопанства при различни сценарии на политики за развитие”, подготвен съвместно от Институтът по аграрна икономика - София, Институтът по приложни технологични изследвания - Севиля, Испания и Университета - Болоня, Италия.
Инвестиционната дейност в селското стопанство получи тласък с Програма САПАРД. Най-активни в усвояването на средствата са търговските дружества, едноличните търговци и кооперациите, докато семейните стопанства се насочват предимно към създаването на поминък. Енерговъоръжеността, измерена в конски сили на декар при тракторите е с около 3 пъти по-ниска в сравнение със страните от Западна Европа. Намалява и броя на животните.Структурата на ДМА показва, че най-голям дял заемат сградите и земеделската земя, а най-малко трайните насаждения. Растениевъдните стопанства се характеризират с най-много инвестиции в техника и трайни насаждения, животновъдните в сгради и техника и междинно положение заемат смесените. Гъстотата на животните на хектар е по-висока при дребните стопанства, което е показател за не осигуреност със собствен фураж. Поляризацията в размерите на стопанствата, характерна за страната се наблюдава и в извадката.Структурата на ИЗП по форма на собственост показва, че стопанствата, особено по-едрите, обработват предимно чужда земя, докато най-дребните притежават основно собствена земя. Средният размер на цената на закупената земя е 761,7 евро/hа. Най-скъпа е в най-дребните стопанства и най-евтина в най-едрите.
На основата на приложения модел могат да се направят някои изводи. Доходите от неземеделските дейности са конкурентни с тези от земеделието и създават възможности за трудова ангажираност извън земеделието. Стопанствата с интензивно земеделие и по-малко ориентираните към земеделие домакинства, са склонни да правят инвестиции в земеделието. Сценарии 1 и 2, използващи настоящи и по-ниски цени влияят върху устойчивостта на фермите. Това показва, че те вече се намират на ръба на необходимото ниво на рентабилност в земеделието. Фермите са много по-чувствителни към повишаването на цените.

Ключови думи: инвестиционно поведение, дълготрайни материални активи, необлагодетелствани райони, сценарии на инвестиционното поведение.

Прочетете цялата статия - PDF файл

Farm Investment Behavior in Less-Favorite Areas

D. Nikolov, V. Hadjieva, I. Yanakieva
Institute of Agricultural Economic - Sofia

(Summary)
The article analyses the rural households’ investment behaviour and the farms in the less-favoured areas by the point of view of the common agricultural policy (CAP) application impact. The research has been made in 6 pilot municipalities and embraces 83 farmers, in the framework of the research project “Farm investment behaviour under different scenarios of development policies”, elaborated in common by the Institute of Agricultural Economics - Sofia, the Institute of Prospective Technological Studies - Seville, Spain and the University of Bologna, Italy.
The farm investment behaviour has been strongly stimulated by SAPARD program. Most active in the funds assimilation were the commercial farms, the sole traders and the co-operatives, whereas the family farms have been mainly oriented to the creation of occupation. In spite of SAPARD funds in the sector situation of long-term assets amiability is not too optimistic. The tractors’ power capacity per decar (0,10 ha), in horse-powers, is 3 times lower than in West-European countries. The number of animals also decreases. In the survey carried out by the IAE in 2007 the long-term assets’ structure indicates that the biggest part is occupied by the buildings and the agricultural land; the smallest part - the perennial plants. The plant-growing farms put the biggest part of investments in techniques and perennial plants; the stock-breeding farms invest in buildings and techniques and the middle position is for the mixed farms. The animal density per hectare is higher for the small farms, which indicates the lake of own fodder. The polarization, related to the farms’ size, characteristic for the country, has been confirmed by the excerpt. The structure of the UAA, by property form, indicates that the farms, predominantly the big ones, utilize mainly foreign-owned land, while the smallest farms use their own land. The average price of purchased land is 761,7 Euro/ha. Most expensive is the small farms’ land, the cheapest is in the biggest ones.
On the base of the applied model in the project developed by the University of Bologna, the following conclusions could be made. The incomes from extra-agricultural activities are competitive with these from agriculture and they create opportunities for labour occupations out of agriculture. The farms with intensive agriculture and poorly oriented to the agriculture are tend to make investments in agriculture. Scenarios 1 and 2, using current and lower prices, have influence on the farm sustainability. This is an indication for their position on the edge of the necessary profitableness level. Farms are very sensitivity to the prices’ raise.

Key words: investments behaviour, long-term assets, less-favoured areas, investment behaviour scenarios

See the article as a PDF file

Статията е постьпила в редакцията на 8.04.2009 г.