Инвестиционни намерения на земеделските производители в условията на Схемата за единно плащане на площ

Ст.н.с. д-р Красимира Кънева
Ст.н.с. д-р Минка Анастасова
Институт по аграрна икономика - София

Резюме: Въвеждането на Общата селскостопанска политика (ОСП) в страната от началото на 2007 г. и стартиралият процес на субсидиране на земеделските производители, създаде предпоставки за промяна и разширяване на инвестиционната им дейност.
Целта на изследването е да се разкрият инвестиционните намерения на земеделските производители за периода 2008 - 2013 г. За нейното постигане са решени следните задачи: анализ на намеренията за инвестиционни вложения до 2013 г., анализ на възможностите за удовлетворяване на инвестиционните намерения без субсидии и след получаването на директни и други плащания по ПРСР и анализ на вероятността за инвестиране след получаването на директните плащания.
Констатира се, че стойността на предвижданите инвестиции е сравнително ниска и недостатъчна за състоянието, в което се намира земеделието. Част от инвестиционните намерения не са съобразени с общото икономическо състояние на стопанствата.
Без получаването на субсидии, само стопанствата с трайни насаждения могат да обезпечат финансово инвестиционните си намерения, в останалите има недостиг на средства. След субсидирането, единствено стопанствата с преживни животни не могат да покрият инвестиционните си потребности. Въпреки прогресивното нарастване на субсидиите през 2013 г., стопанствата с преживни животни и зеленчукови култури, ще срещат затрудния да реализират инвестиционните си намерения, поради малкия размер на площите си.
Изследвана е вероятността за ползване на директните плащания за единица площ и е разкрита зависимостта й от икономическия размер на земеделските стопанства. За целта са използвани средствата на логистичното статистическо моделиране. На основата на построените логистични модели са изготвени разчети относно очакваното ползване на директните плащания както за осигуряване на оборотни и основни производствени средства, така и за целите на дългосрочното инвестиране. Направени са важни изводи, засягащи бъдещето поведение на земеделските стопани от гледна точка на тяхната инвестиционна активност. По-благоприятната структура на стопанствата след получаване на плащанията за единица площ е основната причина за очакваната по-голяма степен на вероятността за инвестиране.

Ключови думи: инвестиционни намерения, земеделски производители, вероятност, сценарии

Прочетете цялата статия - PDF файл

Investment Intentions of Agricultural Producers under Condition of Single Area Payment Scheme (SAPS)

K. KANEVA, M. ANASTASOVA
Institute of Agricultural Economics - Sofia

(Summary)
The introduction of the CAP in the country as of 2007 and the launched process for subsidizing of agricultural producers has created circumstances for a change and expansion of their investment activities.
The aim of this paper is the investment intentions of agricultural producers for 2008-2013
to be revealed. To achieve it the following tasks are carried out: analysis of the investment intentions up to 2013, analysis of the opportunities to meet investment intentions without subsidies and after receiving direct and other payments under the Rural Development Programme, analysis of the probability for investment after the direct payments are granted.
It is found that the amount of the suggested investment is relatively low and insufficient taking into account the state of agriculture. Some of the investment intentions are not considered with the overall economic condition of farms.
Without subsidies, only the farms with perennial plants have financial resources for their investment intentions, while the rest have deficiency of resources. As for the ruminant husbandry, even though with subsidies, the farms with ruminants can not cover their investment needs. Although the progressive increasing of the subsidies up to 2013, due to the small size of the plots, the farms with vegetables and ruminants will encounter difficulties to fulfill their investment intentions.
With the examination of the changes that will occur in the use of possible grants after direct payments per area in agriculture, the dependency between the sought possibility and the economic size of farms through logistical statistical modeling is investigated. On the ground of the created logistical models are drawn up plans on the expected use of grants generally to ensure liquidity and liquid means and financial resources for the main activities as well as only to use them in long-term investment. Some important conclusions are made about the future behavior of farmers from the point of view of their investment activity. The more favorable structure of farms after receiving of the payments per unit of areas is the main reason for the expected bigger size of the examined possibility.

Key words: investment intentions, agricultural producers, probability, scenarios

See the article as a PDF file

Статията е постьпила в редакцията на 24.04.2009 г.