Промени в икономическото положение на високо стоковите стопанства в периода на преструктуриране и европейска интеграция

Д-р инж. БОЖЕНА КАРВАТ-ВОЖНЯК
МАРЧИН ГОСПОДАРОВИЧ
Институт по икономика на селското стопанство и хранителната промишленост - Национален изследователски институт - Варшава, Полша

Резюме: Необходимостта да се отговори на все по-нарастващата конкуренция, изисква непрекъснато преструктуриране и модернизиране на субектите от полския аграрен сектор.
Тази тенденция доведе до разделяне на индивидуалните стопанства на две големи групи: индивидуални стопанства, произвеждащи за самозадоволяване на фермера и неговото семейство и група от субекти с пазарна ориентация, чиято основна цел е да отговори на изискванията на конкуренцията и на тези за устойчиво стопанско развитие.
Ключов фактор за увеличаване възможностите за развитие на конкурентоспособността е балансът между двете групи стопанства. Статията има две цели, първо, да представи разширен сравнителен анализ на икономическата ситуация на полските земеделски стопанства с размер над 1 ha земеделска площ, определяща се от променящите се икономически, социални и организационни отношения и фактори. Второ, да установи екзогенните и ендогенните фактори, които допринасят за увеличаване на конкурентоспособността на високо стоковите стопанства. От определените фактори ключова роля играят качеството на човешките ресурси, производствените фактори на стопанството, пазарните връзки, външният капитал, склонността към инвестиции.
За оценката са използвани иконометричните модели - йерархичен логит и дискриминативен анализ. Емпиричната информация се базира на теренни проучвания на Института по икономика на земеделието и хранителната промишленост-Национален изследователски институт, Варшава, Полша през 1992, 1996, 2000, 2005 г. Броят на високо стоковите стопанства в изследваната съвкупност през 1992 г. е 282 единици (6,4% от извадката), през 1996 - 335 (8,2% от извадката), през 2000 г. - 436 (11,1%), а през 2005 г. - 446 (т.е. 12,0%).
На базата на анализа могат да се направят следните два извода, първо - ключова роля за диференциране на двете групи стопанства (високо стокови и други стокови стопанства), имат факторите: размер на земеделската площ, размер на инвестициите и степен на механизация на стопанството. Второ, европейската интеграция и ОСП, влияят позитивно на нивото на развитие на полските земеделски стопанства.

Ключови думи: високо стокови стопанства, фактори за конкурентоспособност; ефективност на стопанската дейност, йерархичен логит анализ, дискриминативен анализ.

Прочетете цялата статия - PDF файл

Changes of Economical Situation of High-productive Rural Farms in Poland in Period of Transformation and European Integration

B. KARWAT-WOZNIAK, M. Gospodarowicz

Institute of Agriculture and Food Economics - National Research Institute - Warsaw, Poland

(Summary)
The necessity of coping with growing competition forces continuous restructuring and modernization of subjects of polish rural sector.
This observed trend leads to a steady differentiating of the population of polish farms in two distinctive groups: small underdeveloped subjects with predominantly family character that produces for own needs and has almost non-existent links to market and an expanding group of larger high-productive farms directed at competition and further professional development. With respect to the development opportunities of polish farm sector the crucial factor is the mutual balance between the two groups of farms. The aim of the study at hand is therefore twofold. On the one hand it presents an extended and comprehensive analysis of the economical situation of polish farms exceeding 1 hectar of arable land based on variety of economical, social and organisational ratios and factors. The second goal of the analysis is to identify exogeneous and endogeneous factors that contribute to the increase of competitive ability of high-productive farms. Among the selected factors the quality of human capital, the farms production factors, market links, investment propensity and debt financing intensity played the crucial role. The econometrical methods employed in estimation included hierarchical logit and discriminant analysis. The empirical data was based on survey of the Institute of Agricultural and Food Economics in 1992, 1996, 2000, 2005. In total the analysed sample of high-production farms consisted in 1992 of 282 units (6,4% of total), in 1996 - 335 (8,2% of total), in 2000 - 436 (11,1% of total), and in 2005 - 446 (i.e 12,0% of total). The following two conclusions can be drawn based on the conducted analysis. Firstly - among the factors that were primarily selected as potentially influential in gaining the high-productive status farms share of arable area and investment level plays the crucial role. Secondly the European integration and the means of CAP positively influence the level of development of Polish farms.

Key words: highly commercial farms, factors that contribute to the increase of competitive ability; farm production effectiveness,, hierarchical logit, discriminant analysis

See the article as a PDF file

Статията е постьпила в редакцията на 4.05.2009 г.