Българската хранителна индустрия след интегрирането й към европейския пазар - постижения и предизвикателства

Ст.н.с. д-р Цветана Ковачева
Ст.н.с. д-р Изиде Петрова
Ст.н.с. д-р Нона Маламова
Н.с. Теодор Радев
Институт по аграрна икономика - София

Резюме: В статията са представени резултати от изследване, имащо за цел да проучи промените и предизвикателствата пред българската хранително-вкусова промишленост в контекста на присъединяване на България към ЕС и прилагане на Общата селскостопанска политика. Изследването обхваща основно периода 2001-2007 г.. За целите на анализа са ползвани основно данни на НСИ, Агростатистика и Евростат.
В резултат на процеса на присъединяване са постигнати редица положителни резултати - извършено е преструктуриране и модернизация на основните сектори, значително нараства обема на произведената продукция, расте концентрацията на производството и производителността на труда. С интегриране на пазара на храни, напитки и тютюни към европейския пазар през 2007 г., значително нараства външнотърговският оборот и редица сектори разширяват експортните си пазари, но се очертава тенденция на по-бързо нарастване на вноса. Прави се извода че хранително-вкусовата промишленост, в условията на евроинтеграция и глобална икономическа криза, проявява признаци на намалена конкурентоспособност. Либерализацията на националния пазар на храни и напитки и тютюни показва, че в някои сектори губим конкурентни позиции и на националния пазар. Причина за това са редица фактори от вътрешен и външен характер, които възпрепятстват хранителната индустрия да реализира по-големи възможности за развитие, произтичащи от свободното движение на стоки в рамките на ЕС и от разширяване на пазара. Сериозни предизвикателства са: забавеното преструктуриране на селското стопанство, водещо до дефицит на суровини и европейска политика на субсидии, не стимулираща производството им; недостиг на финансов ресурс; високата задлъжнялост на предприятията за модернизация и постигане на европейските стандарти и трудностите да посрещат повишените разходи за обслужване на банковите кредити в резултат на нарасналите лихви по кредитите; слабо усвояване на средствата по европейските фондове, поради недостатъчен административен капацитет и корупционни практики; ниската производителност на труда и изпреварващото нарастване на заплатите в сравнение с производителността на труда; намаляване на търсенето в страните от Еврозоната, поради изпадането им в рецесия в края на 2008 г.
Предлагат се мерки, насочени към решаване на суровинния проблем, повишаване на конкурентоспособността и подобряване на условията за усвояване на средствата от европейските фондове.

Ключови думи: хранителна индустрия, евроинтеграция, предизвикателства.

Прочетете цялата статия - PDF файл

Bulgarian Food Industry after Its Integration to the European Market - Achievements and Challenges

Tz. Kovacheva, I. Petrova, N. Malamova, T. Radev

Institute of Agricultural Economics - Sofia

(Summary)
In the article are presented the results of a research, aiming to study the changes and challenges of the Bulgarian food, wine and tobacco industries, in the context of the Bulgarian accession to the EU and the applying of the CAP. The research work covers mainly the period 2001-2007. For the objectives of the analysis is used basically data of the NSI, Agro-stat and Euro-stat.
As a result of the accession process are achieved a number of positive effects - a restructuring and modernization of the basic sectors was carried out, with a considerable growth of the output volume, and an increase of the production concentration and labor efficiency. With the food, beverages and tobacco products market integration to the European market during 2007, significantly raises up the foreign trade turnover, expanding various sectors' export markets, but with a trend of increase of the import. A conclusion is drown that in the conditions of Euro integration and global economic crisis, the Bulgarian food, beverages and tobacco industries are featured with a lower competitiveness. The national food, beverages, and tobacco market liberalization indicates a loss of competitive positions for some sectors at national market level as well. This is due to several kinds of inner and outer factors, which impede the food industry to achieve the greater development possibilities evolving from the free commodity movement throughout the EU and the market expanding. Considerable challenges represent: the delayed restructuring of agriculture, causing a lack of row materials, and the European subsidy policy, not sufficiently encouraging their production; the lack of financial resources; the high enterprise's leverage for modernizing and reaching the European standards as well as the difficulties for covering the increased expenditure to refund the bank loans due to the harshly lifted interest rates; weak adoption of the means of the European funds, product of low administrative capacity and corruption practices; low labor productivity and anticipating salary growth, compared to it; decrease of the demand in the Euro Zone countries, which since the end of 2008 are in a recession.
There are measures suggested for solving the row material problem, increasing the competitiveness and improving the conditions for the European funds financial means adoption.

Key words: food industry, Euro integration, challenges.

See the article as a PDF file

Статията е постьпила в редакцията на 29.04.2009 г.