Оценка на въздействието на ОСП на ЕС върху земеделските стопанства

Ст.н.с. д-р Нина Котева
Ст.н.с. д-р Храбрин Башев
Ст.н.с. д-р Мария Рисина
Ст.н.с. д-р Мимоза Младенова
Институт по аграрна икономика - София

Резюме: В статията се излагат резултатите от проучване, целящо въз основа на сравнителен анализ да направи оценка на въздействието на мерките и механизмите на ОСП на ЕС върху икономическото състояние на стопанствата от различен тип и специализация.
Изследването се основава на три анкетни проучвания, проведени през 2007 и 2008 г.; данни за икономическите резултати на наблюдаваните стопанства, включени в Системата за земеделска и счетоводна информация (СЗСИ); официална статистическа информация.
Изследването обхваща влиянието на отделните мерки и механизми на ОСП върху равнището на доходност, продуктивност и ефективност на производството, пазарната ориентация, процесите на коопериране и интегриране на земеделските стопанства.
Анализът показва, че голяма част от земеделските стопанства имат сериозни проблеми в адаптирането си към новата пазарна и институционална среда. Направената оценка за въздействието на ОСП на ЕС по типология на стопанствата показва, чe не може да се очаква мерките и механизмите да повлияят само позитивно и значимо върху развитието на стопанските единици в отделните сектори.

Ключови думи: земеделски стопанства, ОСП на ЕС, доходи, продуктивност

Прочетете цялата статия - PDF файл

Assessment of Impact of EU CAP on Farms

N. Koteva, H. Bachev, M. Risina, M. Mladenova
Institute of Agricultural Economics - Sofia

(Summary)
This paper presents the results of a study giving an assessment of impact of EU CAP measures and mechanisms on economic state of farms of different type and specialization. It is based on data collected through 3 surveys in 2007 and 2008; economic data of farms covered by the Agricultural and Accountancy Information System; and official statistical information.
The assessment includes impact of individual CAP measures and mechanisms on income level, productivity and efficiency of production, market orientation, and process of cooperation and integration of different farms.
The analysis shows that a great part of farms are experiencing serious problems in adaptation to new market and institutional environment. The assessment of CAP impact on different type of farms demonstrate that individual measures would hardly have only positive and significant effect on farms in various sub sectors of production.

Key words: farms, EU CAP, income, productivity

See the article as a PDF file

Статията е постьпила в редакцията на 7.04.2008 г.