Българското земеделие в условията на световната икономическа криза - проблеми и перспективи

Ст.н.с. д-р ЯНКА СЛАВОВА
Ст.н.с. д-р МАРИЯ АТАНАСОВА
Институт по аграрна икономика - София

Резюме: Глобалната икономическа криза поставя пред българското земеделие нови предизвикателства, които налагат да се направи преоценка за ролята на сектора в националната икономика. Целта на статията е да се изясни необходимостта от стимулиране развитието на земеделието в България в условия на криза и се предложат възможни сценарии за развитие и преструктуриране на българското земеделие.
Разкриват се причините допринесли за неблагоприятните тенденции в развитието на сектора. Доказват се по-големите възможности на земеделието, в сравнение с останалите отрасли, което може се превърне в двигател за социално-икономическото развитие. Формулират се различни сценарии за развитието на земеделието по отделни групи.

Ключови думи: земеделие, производство, криза, развитие

Прочетете цялата статия - PDF файл

The Bulgarian Agriculture in the Conditions of the World Economic Crisis - Problems and Perspectives

Y. Slavova, M. Atanasova
Institute of Agricultural Economics - Sofia

(Summary)
The global economic crisis sets in front of the Bulgarian agriculture new challenges, which impede to reassess the sector’s role in the national economy. The article’s objective is to clarify the necessity of promoting the agricultural development in crisis circumstances and to propose possible scenarios of development and restructuring of the Bulgarian agriculture.
Through the research are found out the reasons for the unfavorable trends in the sector’s development, and proved out the greater possibilities of agriculture (compared to other social branches) to be the engine of the social-economic development. Different scenarios of the agricultural development by separated product groups are being formulated and analyzed.

Key words: agriculture, production, crisis, development

See the article as a PDF file

Статията е постьпила в редакцията на 4.05.2009 г.