Необходимост от промяна на ОСП в условията на финансова криза

Проф. д-р АНДЖЕЙ КОВАЛСКИ
Институт по икономика на земеделието и хранителната промишленост - Национален изследователски институт - Варшава, Полша

Резюме: Процесът на глобализация се придружава от редица нови предизвикателства, които излизат от границите на държавите и изискват от ЕС успешна реакция. Част от предизвикателствата са свързани с деградацията на естествената среда, демографските промени и новата ситуация, свързана с хранителната и енергийната сигурност на света. Селското стопанство и селските райони са важен елемент от тези явления. Това означава, че ОСП се изправя пред нови задачи. В бъдеще, поддържането на производствените ресурси на селското стопанство в добро състояние, ще има значение не само за хранителната сигурност на Общността, но и за задоволяване на растящите нужди от хранителни продукти в световен мащаб. Демографските тенденции, както отбелязахме, показват че в по-далечна перспектива, Европа може да има значително по-голям дял в световните производствени ресурси, отколкото в броя на населението. Растящите потребности от хранителни продукти в световен мащаб означават, че е необходимо селскостопанската продукция да нараства в перспектива до 2050 г. и ще е необходимо производството на селскостопански суровини да се удвои.
Към големите предизвикателства за селското стопанство и селскостопанската политика трябва да се причисли бързото ограничаване на биологичното разнообразие.
Най-спешно обаче трябва да се отговори на проблема с намаляващите водни ресурси. Този проблем е съществен за селскостопанската политика, защото в световен мащаб близо 70% се употребяват за цели свързани със селското стопанство.

Ключови думи: промени в ОСП, финансова криза, бюджет на ЕС

Прочетете цялата статия - PDF файл

The Need from Change of CAP in the Condition of Financial Crisis

A. KOWALSKI
Institute of Agriculture and Food Economics - National Research Institute - Warsaw, Poland

(Summary)
The process of globalisation is accompanied by the number of new challenges of transnational character which require an effective reaction from the EU. Some of the challenges are related to the deterioration of environment, demographic changes and new situation in the global food and energy security. Farming and rural areas are an important element of these phenomenal. This means new tasks for CAP. In future, maintaining agricultural production resources in good culture will not only be important for the food security of the Community but also to satisfy a growing demand for food on a global scale. Demographic trends indicated above show that in the long perspective, Europe may have a much larger share in the global food production resources than in the global population. Growing global demand for food means that it is necessary to increase food production by 2050 and it will require doubling the production of agricultural raw materials.
Important challenges for farming and agricultural policy include fast limiting of biodiversity.
The most pressing challenge however is counteracting the depletion of water resources. This issue is ever more important for agricultural policy as globally 70% of water is used for purposes connected with agricultural production.

Key words: changes of the CAP, global financial crisis, EU budget

See the article as a PDF file

Статията е постьпила в редакцията на 3.05.2009 г.