Икономическа ефективност на българските земеделски стопанства, специализирани в производството на зърно, грозде и зеленчуци

Докторант НИНА ИВАНОВА
Университет за национално и световно стопанство - София
Катедра Икономика и управление на природните ресурси

Резюме: Анализът на икономическата ефективност на стопанските субекти се състои от анализ на техническата и алокативната ефективност. Статията дава възможност директно да се определи икономическата ефективност на земеделските стопанства, специализирани в зърнопроизводство, лозарство и зеленчукопроизводство с помощта на стохастичната производствена граница. Първичната база данни е събрана чрез структурирани въпросници, с помощта на които са определени четири конвенционални производствени фактора и пет социоикономически, оказващи влияние върху селскостопанското производство.
Получените резултати показват, че най-ефективни от земеделските стопанства са зърнопроизводителите. Тяхната ефективност през изследвания тригодишен период (2005-2007) е 77%, което означава, че са с 23% по-неефективни от ефективните стопанства, ползващи същите количества производствени фактори.
Стопанствата, специализирани в производството на зеленчуци имат средна ефективност 67%, а специализираните в гроздопроизводство - 50%, т. е. те могат да увеличат ефективността си съответно с 33 и 50% чрез правилното комбиниране (технологията) на вложените количества ресурси - труд, земя, капитал и правилното отчитане въздействието на факторите, изграждащи неефективния модел, който е неразделна част от стохастичния граничен анализ.

Ключови думи: техническа ефективност, алокативна ефективност, икономическа ефективност, производителност, производствена граница, стохастична граница на производствената функция, зърнопроизводство, гроздопроизводство, зеленчукопроизводство.

Прочетете цялата статия - PDF файл

Economic Efficiency of Bulgarian Farms Specialized in Cereal, Grape and Vegetable Production

N. Ivanova
University of National and World Economy - Sofia

(Summary)
The economic efficiency analysis of firms consists of analysis of technical and locative efficiency. The present research gives the opportunity the economic efficiency of farms specialized in cereal, grape and vegetable production to be directly determined using stochastic frontier production analysis and the inefficiency model. The primary data base is compounded by structural questionnaires with the assistance of which are determined four conventional production factors and five socio-economical factors that influence over the agricultural production.
According to the results, the most efficient farms are cereal. Their mean efficiency during the three years study period (2005-2007) is 77% which means that they are 23% more inefficient than the efficient farms that use the same quantities production factors at the same price levels.
The farms specialized in vegetable production have mean efficiency - 67% but the grape farms - 50%, i.e. they may increase their efficiency respectively with 33 and 50% by the right combination (technology) of inputs - labor, land and capital and if the influence of random factors that are included in the inefficiency model is properly recognized.

Key words: technical efficiency, a locative efficiency, economic efficiency, productivity, production frontier, stochastic frontier production function, cereal, grape and vegetable production.

See the article as a PDF file

Статията е постьпила в редакцията на 18.11.2008 г.