Управление на договорните отношения на фермата

Ст.н.с. д-р Храбрин Башев
Институт по аграрна икономика - София

Резюме: Целта на статията е да представи икономическата значимост и елементите на управлението на договорните отношения на фермата, да класифицира аграрните договори и анализира техните икономически измерения и да обоснове подход за оценка на факторите и сравнителната ефективност на избора на договорна форма в различните функционални области на фермата. Определена е икономическата същност и значимост на договорите и е обоснована необходимостта от превръщането им в част от аграрната икономика и управление. След това са разгледани елементите на управлението на договорните отношения, включващо идентифициране на нуждите от договорни отношения, избор на договорна форма, намиране на подходящ партньор, договаряне условията на размяна, подготвяне и подписване на договор, изпълнение и контрол на договора, предоговоряне в процеса на изпълнение на контракта, оспорване на клаузите на договора, приключване или прекратяване на договора.
Анализирани са специфичните икономически характеристики (предмет, особености, риск от опортюнизъм и т.н.) на договорите за покупко-продажба, за наем на ресурси или вещи, за наем на работна сила, за предоставяне на услуги, за заем, за застраховане и за коалиране. Детерминирани са критическите фактори за избора на договорна форма - личностните характеристики на фермера и партньора; ефективност на институционалната среда; честота, неопределеност и специфичност на активите свързани с конкретната размяна. Представени са принципните договорни форми за снабдяването със земя и природни ресурси; снабдяването с труд; снабдяването с краткосрочни и дългосрочни материални активи; снабдяването с услуги; снабдяването с иновации и ноу-хау; финансиране; застраховане; реализация на продукцията и услугите.
Предложен е подход за оценка на сравнителната ефективност на алтернативните договори, включващ критериите: съвкупни разходи свързани с договарянето и изпълнението на договорите; съвкупни изгоди от използването на договорната форма; приемливост на ръста на разходите за получаването на допълнителните изгоди; съответствие на законите и другите институционални ограничения; предпочитание на фермера към различните договорни форми.

Ключови думи: управление на договорите, типове аграрни договори, ефективност на договорите, ферма.

Прочетете цялата статия - PDF файл

Management of Contractual Relations of Farm

H. Bachev
Institute of Agricultural Economics - Sofia

(Summary)
The goal of this paper is to present the economic importance and the elements of the management of contractual relations of farm, and classify agrarian contracts and analyze their economic characteristics, and suggest approach for assessment of factors for and comparative efficiency of the choice of contractual forms in different functional areas of farm.
Firstly, the economic nature and the importance of contracts are determined, and the necessity for their incorporation into agricultural economics and management justified. Next, elements of the management of contractual relations are presented including identification of needs for contractual relations, choice of contract form, finding out suitable partner, negotiation of terms of exchange, preparation and signing of contract, implementation and control of contract, re-negotiation of contractual terms, disputing contractual terms, and contract completion or termination. After that, an analysis is made on the specific economic features (object, particularities, risks from opportunism etc.) of sale-purchase contracts, lease contracts for resources or objects, labor hire contracts, service provision contracts, lending contracts, insurance contracts, and coalition contracts. Next, the critical factors for choice of contractual forms are determined including: personal characteristics of farmer and counterpart; efficiency of institutional environment; and frequency, uncertainty and assets specificity associated with the exchange.
Review is made on principal contractual forms for land and natural resource supply; labor supply; supply with short and long-term material assets; service supply; supply with innovation and know-how; financing; insurance; realization of products and services. An approach for assessment of the comparative efficiency of alternative contracts is suggested including following criteria: total costs associated with contracting and contract implementation; total benefits from using the contract form; acceptability of the growth in costs for getting the additional benefits; compliance with laws and other institutional restrictions; and farmers preferences to one or another contractual form.

Key words: contract management, type of agrarian contracts, efficiency of contracts

See the article as a PDF file

Статията е постьпила в редакцията на 8.01.2009 г.