Възможности за реализиране на инвестиционните намерения на земеделските стопанства при прилагане на Схемата за единно плащане на стопанство

Ст.н.с. д-р Красимира Кънева
Институт по аграрна икономика - София

Резюме: В предходната статия са представени резултатите от изследването за инвестиционните възможности на земеделските стопанства с различна производствена специализация в базовия период, преди получаването на субсидии по ОСП и в условията на Схемата за единно плащане на площ (СЕПП).
В статията се представят резултатите от сценария, разработен при политика на прилагане на Схемата за единно плащане на стопанство (СЕП), при който се допуска, че част от субсидиите от определения за страната финансов пакет за 2013 г. се изплащат на глава в животновъдството (извън СЕП), а останалата част се разпределя на hа според правилата на СЕП.
Резултати от изследването: стопанствата с преживни животни и смесените стопанства с животни получават по-висок дял от субсидиите. В райони като изследваните, където размерът на прилежащата земя в животновъдните стопанства е значителен и те получават субсидии и за необлагодетелствани райони, преминаването към СЕП с отделно заплащане на глава, може да доведе до свръх субсидиране, поради което тази схема трябва да се прилага след детайлно изследване на ефекта във всички региони.

Ключови думи: инвестиции, земеделски стопанства, Схема за единно плащане на стопанство, субсидии, доходи.

Прочетете цялата статия - PDF файл

Opportunities for Realization of Investment Inclinations of Agricultural Farms in Implementation of the Single Payment Scheme (SPS)

K. Kaneva
Institute of Agricultural Economics - Sofia

(Summary)
In the previous article are revealed the results from the study of investment opportunities of agricultural farms with different production specialization during the basic period, prior to obtain subsidies under CAP and in the conditions of Single Area Payment Scheme (SAPS). In the current paper are presented results from the scenario, drawn up for the policy of implementation of Single Payment Scheme (SPS), wherein is presumed that part of the subsidies out of the allocated for the country financial package over the span 2007-2013 are allotted per head in the livestock (outside SPS), whereas the others are dispatched per ha according to the guidelines of SPS. The results from the study are: the farms keeping the ruminants and mixed farms with the livestock would receive greater fraction of the subsidies. In the regions, likewise investigated, where the size of tenant land in the livestock households is assessed as significant as well as they receive subsidies for less-favored areas, the transition into SPS characterized with the separate payment per head will likely rebound to a over-subsidizing therefore this scheme should be implemented after a detailed elaboration of the effects for all regions.

Key words: investments, agricultural farms, Single Payment Scheme, subsidies, incomes

See the article as a PDF file

Статията е постьпила в редакцията на 12.11.2008 г.