Първоначална оценка на въздействието на ОСП на ЕС върху развитието на стопанствата с полски култури

Ст.н.с. д-р Нина Котева
Институт по аграрна икономика - София

Резюме: Целта на статията е да се направи оценка на въздействието на ОСП на ЕС върху състоянието и структурните промени на земеделските стопанства с полски култури и да се очертаят насоките на тяхното развитие.
Като цяло в сектора се очертават трайни тенденции към уедряване и преминаване на земята в по-малко на брой, но по-ефективни стопански структури, които укрепват своя потенциал и разширяват икономическите си граници, като пазарът постепенно ще изтласква неефективните стопанства.
Резултатите от проведеното изследване показват, че различията в специализацията, размера и юридическия статут ще породят и различия във въздействието на ОСП на ЕС върху развитието на земеделските стопанства в сектора:
- сравнителните предимства на специализираните стопанства в зърнопроизводството и маслодайните култури определят и по-добрите им възможности за усвояване на европейските субсидии. Започналото преструктуриране, ускорявано под влияние на ОСП е насочено към уедряване на стопанствата и увеличаване на икономическия им потенциал, концентрация и специализация на производството, сдружаването и кооперирането на земеделските прозводители, хоризонтална и вертикална интеграция. Значително по-добрата осигуреност с поземлени ресурси на стопанствата определя и по-добрите им възможности за усвояване на субсидиите на декар (директни плащания, компесаторни плащания за необлагодотелствани райони, за енергийни култури и агроекологичните плащания), което ще повиши доходността на 1-ца площ. Повишаването на доходите и подобряването на финансовото състояние на стопанствата ще стимулира инвестиционната активност. Подкрепата по ОСП дава реални възможности за модернизация на производството, увеличаване на икономическия потенциал и повишаване на ефективността и конкурентоспособността на земеделските стопанства;
- в редица подсектори (памук, соя, захарно цвекло, хмел), които са силно субсидирани, механизмите за регулация на Общата организация на пазара няма да окажат съществено влияние върху развитието на тези производства, поради символичния или незначителния брой стопанства.

Ключови думи: полски култури, земеделски стопанства, ОСП, обща организация на пазара (ООП)

Прочетете цялата статия - PDF файл

Tentative Evaluation of the Impact of the CAP of EU on the Development of Holdings with the Field Crops

N. Koteva
Institute of Agricultural Economics - Sofia

(Summary)
The aim of the paper is to make the evaluation of the impact of the CAP of EU on the state and structural changes in the agricultural holdings growing field crops and to delineate the directions of their development. By general point of view, in the agricultural sector are revealed succinct trends of enlargement and transfer of the land unto fewer number but more efficient agricultural structures that fortify their potential and enlarge their economic boundaries, supposing the market will reject out not efficient holdings. The results from the committed survey show the differences in the specialization, size and legal status will engender likely differences in the impact of CAP of EU on the development of agricultural holdings in the sector:
- The comparative advantages of specialized holdings in the cereal production and production of oil crops predispose their better possibilities for appropriation of EU subsidies;
- The started restructuring, speeded up due to the accession in EU is oriented chiefly into enlargement of the holdings and increase of their economic potential, concentration of production, uniting and cooperation of agricultural producers, horizontal and vertical integration;
- The considerably better provision with the land resources of farms and better possibilities for appropriation of the subsides under the SAPS (direct payments, top-ups payments, agro-ecological subsidies, payments for less-favored areas and for energy crops) will likely lift up the earning per unit area;
- The increase of incomes and improving the financial state of the holdings will stimulate the investment activity. The support by CAP gives the real possibilities for modernization of the production, enhancement of the economic potential and increase of the efficiency and competitiveness of agricultural holdings;
- In the different sub-sectors (cotton, soy bean, sugar beet and hemp), which are affluently subsidized, the mechanisms for Common Organization of the Market will not render essential impact on the development of those productions due to the minor and derisory number of farms engaged in such activities;

Key words: field crops, agricultural holdings, CAP, Common Organization of the Market (CAP)

See the article as a PDF file

Статията е постьпила в редакцията на 3.02.2009 г.