Влиянието на икономическата криза върху селскостопанския сектор

Ст.н.с. д-р Румен Попов
Институт по аграрна икономика - София

Резюме: Въпреки оптимистичните очаквания, актуалните статистически данни ясно показват, че страната навлиза в икономическа криза. Това развитие не може да постави под съмнение реформите през последните години, но демонстрира зависимостта на българската икономика от притока на чужд капитал и недостатъчната конкурентоспособност на производството. Въпреки че икономическата криза все още се развива, може да се очаква, че по отношение на селското стопанство, влиянието є ще бъде преди всичко по линия на ограничаване на кредита и въвеждане на някои протекционистични мерки. Преработвателите и търговците ще бъдат под натиск за намаляване на цените и ще пренесат процеса и ефекта върху земеделските производители. Намаляването на реалните доходи е вероятно да стесни пазара на по-скъпите и специалните хранителни стоки.
Земеделската политика на страната може да противодейства на кризата по няколко линии:
- В стратегически план, България е заинтересована от изравняване на условията за стопанска дейност в земеделието в ЕС;
- Нормативно и административно осигуряване на консолидацията на поземлената собственост и рационализирането на земеползването;
- Решаващо условие за противодействие на кризата и по-висока конкурентоспособност на българското земеделие е усвояването на селскостопанските помощи по линия на ОСП;
- Пълно използване на съществуващите възможности в рамките на ОСП за финансиране на конверсията на тютюнопроизводството (от 2011 г.);
- Ефективно изразходване на бюджетните средства;
- Целева подкрепа на млечния сектор както по отношение на текущите проидводствени разходи, така и за инвестиции за повишаване на конкурентноспособността;
- Подкрепа за животновъдството в планинските райони, първо, чрез помощите на база на ползваните ливади и пасища, и второ, чрез подкрепа на инвестициите за изграждане на малки преработвателни мощности;
- Засилване на обществения контрол върху изразходването на средствата от фондовете за подкрепа и развитие.

Ключови думи: икономическа криза, селскостопанска криза, земеделска политика, препоръки, България.

Прочетете цялата статия - PDF файл

Impact of the Economic Crisis on the Agricultural Sector

R. POPOV
Institute of Agricultural Economics - Sofia

(Summary)
Albeit the optimistic expectations, the actual statistical data clearly show that the country is edging in the economic crisis. This circumstance may not cast doubt about the reforms during the last years but demonstrate the dependency of Bulgarian economy from the foreign investment flows and inadequate competitiveness of national economy. Although the economic crisis still continues worsening, it might be expected that in relation to the agriculture, its impact will be enclosed predominantly to the restriction of the credits and introduction of some protective measures. The processors and commercial companies will be under pressure to mark down the prices and will bring this impact on the agricultural producers. The shrug of the real incomes of the people is likely to reduce the market of dearer and special foodstuffs. The agricultural policy in the country may undertake the following preventive measures:
- By the strategic point of view, Bulgaria is interested from an equalization of support and protective measures implemented under CAP of EU;
- Normative and administrative provision and consolidation of land property and rationalization of land ownership;
- The crucial preposition for resisting of the economic crisis is achievement of higher competitiveness of Bulgarian agriculture through accumulation of agricultural support coming under the CAP;
- The full use of existing possibilities within CAP framework for supporting and financing the conversion in the tobacco sector (from 2011);
- The effective designation of the budget funds;
- The target support of the dairy sector as in terms of current production cost lines so for investments leading to strengthening the competitiveness;
-The support for livestock in the mountainous regions, firstly through the tools of direct payments under SAPS for meadow and pastures and secondly through the Rural Development Programme for investment support for set up of small processing units;
-The strengthening the public control on the Funds for support and development;

Key words: economic crisis, agricultural crisis, agricultural policy, recommendations, Bulgaria.

See the article as a PDF file

Статията е постьпила в редакцията на 27.02.2009 г.