Проф. д. ик. н. СЛОБОДАН РАДОСАВ АТИЧ
(1924-2009)

 

На 1.02.2009 г., изтъкнатият учен, дългогодишният колега и приятел проф. д.ик.н. СЛОБОДАН АТИЧ, напусна нашите редици.
Проф. д.ик.н. Слободан Атич е роден 16.09.1924 г. в с. Скуплен, окръг Шабац - Сърбия. Средното си образование завършва в гр. Велево 1943 г. Постъпва в Агрономическия факултет в Белград - Земун през 1947-1948 г., но го завършва през 1953 г. в София. Същата година е приет за редовен аспирант в катедра “Икономика на селското стопанство”. През 1956 г. успешно защитава кандидатската си дисертация .
През 1957 г. проф. Атич е приет за научен сътрудник в Института по икономика на селското стопанство и работи в него до 1985 г., където придобива всички научни степени и звания, доктор на икономическите науки, ст.н.с. II ст. и ст.н.с. I степен, а впоследствие и професор по аграрна икономика във Висшия институт по зоотехника и ветеринарна медицина Стара Загора.
Дългогодишен член на Научния съвет към Института, на СНС по икономика и организация на селското стопанство към ВАК и редколегията на сп. “Икономика и управление на селското стопанство”.
В своята научна дейност, самостоятелно и в съавторство, разработва и написва около 200 научни, научно-популярни и приложни трудове с висока научна стойност. Значителна част от монографиите му са публикувани от издателствата на БАН, “Земиздат”, “Наука”, “ЦИНТИ”.
Проф. Атич посвети голяма част от живота си в изследване проблемите на планиране, райониране, специализация и интензификация на селскостопанското производство, международно разделение на труда и участието на България в областта на селското стопанство, продоволствения проблем, експортната политика, структуриране на производството в национален и териториален разрез.
Проф. Атич участва в разработването на голям брой стратегии, научни програми и концепции за развитие на българското земеделие.
Изнася лекции по аграрна икономика на организирани курсове, семинари и други форуми пред ръководни кадри и селскостопански специалисти от страната и чужбина.
Като истински учен той е търсен експерт и консултант от различни държавни институции. По дискусионните проблеми на българското земеделие устояваше научните си позиции.
Постиженията в научноизследователската му дейност са отбелязани и оценени с редица официални признания. Колективната монография “Райониране, специализиране и концентрация на селскостопанското производство в България” 1967 г., е удостоена с държавна награда. Монографиите “Микрорайони на селскостопанското производство в България” 1971 г. и “Проблеми на перспективното развитие на селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост” 1972 г., в които той е един от водещите автори са наградени от Президиума на Академията на селскостопанските науки.
Превратностите на съдбата дават шанс на проф. Атич да покаже и предаде на своите последователи в науката високите си нравствени качества и човешки добродетели като: скромност, искреност, прецизност, отговорност и всеотдайност към работата си. Освен като голям учен, колективът при Института по аграрна икономика ще го запомни и като един изключително честен, добронамерен, отдаден на науката и хората човек.
Проф. Слободан Атич е удостоен с редица държавни ордени, медали и други отличия.
Поклон, дълбок поклон пред светлата му памет!

От редколегията