Предизвикателства за развитие на селското стопанство на Р Виетнам

Н.с. д-р БОЖИДАР ИВАНОВ
Н.с. ТЕОДОР РАДЕВ
Ст.н.с. д-р ИВАН БОЕВСКИ
Ст.н.с. д-р ХРАБРИН БАШЕВ
Институт по аграрна икономика - София

Резюме: Р Виетнам е една от най-динамично развиващите се страни на азиатския континент. През последните години страната отбелязва значителен икономически и социален напредък. В този контекст трябва да се отбележи, силното развитие на селското стопанство, което се превърна във флагмана на виетнамския износ и показва значителна конкурентоспособност в условията на СТО. В този отрасъл се наблюдават значителни контрасти, като наред с новите модерни структури, функционират и 10 млн. дребни домакинства, притежаващи средно 0,5 hа земя с изостанала техника, ниска продуктивност и неконкурентоспособност на пазара на земеделски продукти. 8 млн. hа земя е разделена на 75 млн. парцела, които са много малки и така се превръщат в основната пречка за модернизирането на земеделското производство и селските райони. Виетнамската страна си поставя следните конкретни цели, които трябва да бъдат постигнати до 2010 г.; годишен ръст на селскостопанското производство 4-4,5%/год., годишен ръст в селските райони 7,5-8%/год., обезпечаване нуждите на населението от храни и хранителни продукти, включително и населението, живеещо в планинските и други необлагодетелствани райони, стимулиране на аграрния износ, така че в края на 2010 г. да достигне валутна стойност 9-10 млрд. щ. д., по-пълноценно използване на наличните ресурси и въвеждане на иновации в растениевъдните и животновъдните отрасли, за увеличаване задоволеността от местни продукти, като памук, тютюн, растителни масла, хартия и мляко.

Ключови думи: Р Виетнам, селско стопанство, конкурентоспособност, СТО, селски райони.

Прочетете цялата статия - PDF файл

Challenges for Development of Vietnamese Agriculture

B. Ivanov, T. Radev, I. Boevsky, H. Bashev
Institute of Agricultural Economics - Sofia

(Summary)
Republic of Vietnam is one of the most dynamic developing country in the Asian continent. Recently, the country scores and achieve significant economic and social progress, as in this context should be mentioned the strong development of the agricultural sector, which becomes and stands for the prominent sector in the Vietnamese export, demonstrating considerable competitiveness in the condition of WTO. However, in this sector are observed significant contrast, as along with the new modern structures, operates about 10 million small households, tenanting around 0.5 ha land, using obsolete machinery, characterized with the low productivity and low competitiveness in the market of agricultural goods. It turns out that 8 million ha are portioned in 75 million small plots and it is main reason hindering the modernization of the agricultural production in rural regions. Besides, the Vietnamese government triggers the measures to overcome the backwardness, as the goals till 2010 are formulated, namely: annual growth in agricultural production about 4-4.5%, annual growth of rural economies 7.5-8%, providing self-subsistence and normal livelihood of the population, comprising the population living in the mountainous and other less-favored areas, stimulation of the agricultural export, so till 2010, to amount around 9-10 billion US$, more efficient utilization of the available resources and adoption of innovations in crop and livestock sectors for lifting up the national sufficiency from indigenous products, as cotton, tobacco, plant oil, paper and milk.

Key words: Vietnam, agriculture, competitiveness, WTO, rural rejoins.

See the article as a PDF file

Статията е постьпила в редакцията на 18.11.2008 г.