Изследване върху седмичната почивка на работещите (на примера на Пловдив)

Докторант ИВАН КИЛИМПЕРОВ
Аграрен университет - Пловдив

Резюме: Голямото значение на почивката е залегнало като изискване в неформалните институции и по-специално в религиите. Техните повели са подети и доразвити от науката, която дава дълбоко обяснение на необходимостта от почивка изобщо, в т. ч. и от дневна и седмична почивка. Сравнително малко обаче е специализираната литература, която третира седмичната почивка извън общата трактовка на почивката.
Поради непрекъснатото нарастване значението на дневната и седмичната почивка, все по-осезаема е нуждата от съответни проучвания в тази област, целящи да установят потребностите на работещите, оптималната продължителност и съдържание на дневната и седмичната почивка, възможностите, които те разкриват пред туристическия бизнес и редица други проблеми.
За установяване степента на удовлетвореност от седмичната почивка, както и връзката є с уикенд туризма, са проведени две независими анкетни проучвания. За установяване на потребностите по отношение на седмичната почивка на работещите в Пловдив (183 броя анкетни карти) и изследване възможностите на уикенд туризма за задоволяването им (450 броя анкетни карти).
След обработката на получената информация се установи, че в някои случаи, степента на удовлетворение от седмичната почивка е недостатъчна. Основната причина е еднообразието в извършваните дейности - голяма част от анкетираните прекарват седмичната си почивка вкъщи в покой и в помощ в домакинството. Всичко това е провокирано от редица субективни фактори - липсата на определени туристически навици, “консервативност” по отношение на седмичната почивка и др. В случая доходите не оказват съществено влияние.
В процеса на изследването се установи, че уикенд туризмът в селски зони притежава необходимите ресурси (природни и антропогенни) за задоволяване на разкритите при седмичната почивка потребности. Нещо повече - неговите най-високо оценявани елементи от практикуващите го, са именно отговор на потребностите при седмичната почивка.
В заключение - уикенд туризмът в селски зони е един от начините за повишаване степента на удовлетвореност от седмичната почивка. За целта са необходими, някои действия от страна на работодателите - изграждане на туристически обекти или сключване на договори със съществуващи такива, в които работниците и служителите на съответното предприятие, както и техните семейства, да почиват при преференциални цени. По този начин ще се подсили и основният замисъл на уикенд туризма позициониран в селски зони - навлизане на почивката и туризма в ежедневието на хората, “разреждане” процеса на натрупване на умора от еднообразното и “скучно” ежедневие, поддържане на баланса между натоварване и почивка.

Ключови думи: седмична почивка, потребности, уикенд туризъм

Прочетете цялата статия - PDF файл

Research on Weekly Holiday of the Working Peoples (Following the Example of the City of Plovdiv)

I. KILIMPEROV
Agricultural university - Plovdiv, Tourism Department

(Summary)
The big significance of the holiday in general underlies as a requirement in non-governmental institutions and more specifically in religion. The science stood up for their demands and developed them further giving at the same time a deep explanation of necessity of holiday in general including daily and weekly holiday. However, there is no sufficient bibliography specialized in study of weekly holiday beyond general treatment of the holiday.
Because of the daily and weekly holiday’s importance increasing constantly, the necessity of relevant inquiries in this field becomes bigger and bigger. The purpose of the inquiries is to determine the working people’s requirements, the optimum duration and contents of daily and weekly holiday, the possibilities they offer to the tourist business and many other issues.
To determine the degree of satisfaction weekly holiday gives, as well as its connection to the weekend tourism, two independent inquiries were held. An inquiry which determines the requirements of working people in Plovdiv regarding weekly holiday (183 inquiry forms) and a research of the weekend tourism’s possibilities to satisfy them (450 inquiry forms).
After collected information had been examined, it has been found that in some cases the satisfaction’s degree of weekly holiday is not enough. The main reason for that is the monotony of weekly holiday activities. Most of the people we inquired spend their weekly holiday at home without doing nothing special or just housekeeping. All this is provoked by a number of subjective factors such as: lack of definite tourist habits, conservative attitude to weekly holiday and so on. In this case the incomes don’t have a big influence.
During the research it has been determined that the weekend tourism in rural areas has all the natural and anthropogenic resources which are necessary to satisfy people’s requirements during the weekly holiday. And more than that, just its elements tourists most highly appreciate answer their requirements during the weekly holiday.
In conclusion the weekend tourism in rural areas is one of the ways to increase the satisfaction of weekly holiday. To this end, there are some things employers have to do: set up tourist attractions or contract with tourist attractions that already exist where workers and employees of the relevant company, as well as their families, could take a holiday at a preferential price. This will reinforce the principal idea of the weekend tourism in rural areas which is to introduce holiday and tourism into people’s everyday life, attenuate the process of accumulation of tiredness provoked by the monotone and “boring” everyday life, maintain the balance between work and holiday.

Key words: weekly holiday, needs, weekend tourism.

See the article as a PDF file

Статията е постьпила в редакцията на 13.10.2008 г.