Сравнителен анализ на икономическите резултати при отглеждане на зимен фий и тритикале в самостоятелен и смесен посев

Ст.н.с. д-р Тодор Кертиков
Н.с. д-р Наталия Георгиева
Ст.н.с. д-р Васил Събев
Институт по фуражни култури - Плевен

Резюме: През периода 2001-2004 г. в ИФК-Плевен е изведен двуфакторен полски опит, заложен по метода на дробните парцелки. Целта на проучването е да се направи сравнителен анализ на икономическите резултати при отглеждане на зимен фий и тритикале в самостоятелен и смесен посев, в зависимост от факторите срок на сеитба и режим на приложение. Получените резултати показват, че съвместното отглеждане на зимен фий и тритикале e ефективно технологично решение, което осигурява по-висока печалба в сравнение със самостоятелните посеви при всички дати на сеитба. Житно-бобовата смеска засята на 5-10 октомври осигурява печалба над 1500 лв./ha, докато при извършване на сеитбата на 20-25 октомври печалбата намалява с 26%. Самостоятелния посев зимен фий, формира най-висока печалба при сеитба на 20-25 септември, а при самостоятелния посев от тритикале печалбата е най-висока при сеитба на 5-10 октомври. Срокът на сеитба оказва влияние и върху себестойността на фуража реализиран при отглеждането на самостоятелен и смесен посев от зимен фий и тритикале. Отлагането на сеитбата на зимния фий за 20-25 октомври, води до увеличение на себестойността с 25%, в сравнение със сеитбата на 20-25 септември. Изключение е установено при срок на сеитба 5-10 октомври на самостоятелния посев от тритикале и смесения посев. Ефективността от житно-бобовата смеска засята до 5-10 октомври е най-висока, съответно 2,84 и 2,80% и при тези условия се постига най-висока доходност и възвръщаемост на разходите. Енергийно, най-изгодно е отглеждането на зимния фий при сеитба на 20-25 септември, а с изместване на сеитбата в по-късни срокове ефективността намалява, съответно с 5,4 и 20,0%.

Ключови думи: фий, тритикале, самостоятелен, смесен посев, добиви, икономическа ефективност

Прочетете цялата статия - PDF файл

Economic Analysis of Winter Vetch and Triticale Cultivation in Pure and Mixed Stand

T. KERTIKOV, N. GEORGIEVA, V. SABEV
Institute of Forage Crops - Pleven

(Summary)
During 2001-2004 period, a two-factor field trial was carried out at IFC Pleven by the split plot method. The objective of the study was to determine the efficiency of the factors of sowing time and application regime of winter vetch and triticale in pure and mixed stand. The obtained results showed that the mixed cultivation of winter vetch and triticale was an efficient technological decision providing a higher profit, as compared to the pure stands for all sowing dates. The cereal-legume mixture sown on 5-10 October provided a profit of over 1500 BGN/ha, whereas the profit for the sowing on 20-25 October was 26% lower. The pure stand of winter vetch sown on 20-25 September formed the highest profit and in the pure stand of triticale the highest profit was made for sowing on 5-10 October. The sowing time exerted an influence also on the cost price of the forage obtained from cultivation of pure and mixed stand of winter vetch and triticale. The delay of the winter vetch sowing for 20-25 October led to a 25% increase of cost price, as compared to the sowing on 20-25 September. An exception was found for the pure stand of triticale and the mixed stand sown on 5-10 October. The efficiency of the cereal-legume mixture sown until 5-10 October was the highest, 2.84 and 2.80%, respectively and the highest income and return of the costs were achieved under these conditions. The cultivation of winter vetch was most profitable as regards to energy when sowing on 20-25 September and with moving of the sowing to later dates the efficiency decreased by 5.4 and 20.0%, respectively.

Key words: vetch, triticale, pure, mixed stand, yield, economic efficiency

See the article as a PDF file

Статията е постьпила в редакцията на 5.06.2008 г.