Икономическа ефективност на животновъдните стопанства в област Монтана

Докторант НИНА ИВАНОВА
Университет за национално и световно стопанство - София
Катедра Икономика на природните ресурси


Резюме: Приобщаването на страната ни към единния европейски пазар, създава положителни условия за развитие на конкурентоспособни и ефективни животновъдни стопанства. Същевременно, членството на България в ЕС поставя отрасъла пред нови и по-строги изисквания към качеството на продукцията, ветеринарно-санитарните норми, хуманното отношение към животните, опазването на околната среда и изправя животновъдите в конкуренция с фермерите от другите европейски държави.
Целта на статията е с помощта на методите на статистиката и чрез стохастичния граничен анализ да се изследва състоянието на животновъдния отрасъл в област Монтана и да се определи доколко икономически ефективни са животновъдните ферми, т.е. съумяват ли да произведат и реализират своята продукция с минимално количество, подходяща комбинация и оптимални нива на цените на производствените ресурси и готовия продукт.
Получените резултати показват ниска икономическа ефективност на животновъдните стопанства - 60%, като най-ефективни по икономически размер са големите стопанства - 66%, а най-неефективни - малките - 50%. Съществени фактори за увеличаването на ефективността са труда, капитала (под формата на производствени машини и оборудване) и текущите производствени средства. Повишаването на вложените количества от тях при зададени относителни цени, увеличаването на професионалния стаж на мениджърите на стопанствата в години и дела на заетите членове на семейството ще приближи животновъдните стопанства към границата на ефективност.

Ключови думи: стохастичен граничен анализ, икономическа ефективност, алокативна ефективност, техническа ефективност, функция на правдоподобие, граница на ефективност, животновъдство, България.

Прочетете цялата статия - PDF файл

Economic Efficiency of Livestock Farms in Montana District

N. IVANOVA
University of National and World Economy - Sofia

(Summary)
The uniting of our country to the common European market creates positive conditions for development of competitive and efficient livestock farms. At the same time the membership of Bulgaria in EU sets the branch in front of new and strict requirements with respect to the quality of production, veterinary and sanitary standards, humane attitude towards animals, conservation of the environment, etc. and faces livestock farmers with the competition of producers from the other European countries.
The goal of present research is to be analyzed the current condition of livestock branch in Montana district with the assistance of statistical methods and stochastic frontier production analysis and to determine their efficiency i.e. whether they succeed to produce and realize their production with the minimum quantity, suitable combination at the optimal level of prices of inputs and output.
The results indicates low economic efficiency of livestock farms - 60%, as the most efficient according to their economic size are the big farms with 66 percentage economic efficiency and the most inefficient - the small one - 50%.
Essential factors for improving economic efficiency are the labor, capital and production means. The increase of the quantities of input resources at relative prices level, the professional experience in years and the share of family workers in the production would approach livestock farmers to the efficiency frontier.

See the article as a PDF file

Key words: stochastic frontier analysis, economic efficiency, a locative efficiency, technical efficiency, likelihood function, efficiency frontier, livestock, Bulgaria.

Статията е постьпила в редакцията на 18.11.2008 г.