Вертикална интеграция при производството на пелети и био-брикети

Гл. ас. д-р Даниел Павлов
Русенски университет “Ангел Кънчев”, Русе
Катедра “Бизнес и мениджмънт”

Резюме: Една от главните цели на енергийната стратегия на Република България е намаляването на емисиите на вредните и парниковите газове, отделяни в атмосферата. Необходимо е да се повиши делът на възобновяемите енергийни източници, в това число и получаваната енергия от биомаса, като по този начин се допринесе за опазване на околната среда и за устойчиво развитие на обществото.
Пелетите и био-брикетите са твърди горива, получени от биомаса, все още нови за българския пазар. Причините да бъдат непознати за масовия купувач се крият в относително по-високите първоначални и експлоатационни разходи спрямо потреблението на други горива. Въпреки това, отделни български предприемачи правят опити да произвеждат пелети и био-брикети, като техните очаквания са за повишаващо се потребление през следващите години в резултат от развитието на българската икономиката и подобряване стандарта на живот.
Целта на статията е да представи междуотрасловата обвързаност при производството на пелети и био-брикети с акцент върху управлението. В изпълнение на целта са поставени следните задачи:
- да се представи необходимостта от ползване на енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ);
- да се посочат характеристики на пелетите и био-брикетите като предпоставка за тяхното пазарно търсене;
- да се очертаят контурите на стратегически обединения на принципа на вертикалната интеграция при производството на пелети и брикети, като се посочат очакваните управленски действия в зависимост от източника на инициатива.
Представените варианти са в основата за изграждане на вертикални връзки и мрежи за сътрудничество. Те са разработени от автора в отговор на реално запитване от стартиращ пелетопроизводител в община Сливо поле, област Русе и спомагат за по-доброто разбиране на междуотрасловия характер на дейността, като се поясняват ролите на основните участници ­ агрофирма, пелетопроизводител и търговец (потребител) на интелигентна енергия.

Ключови думи: пелетопроизводител, агрофирма, пелети, био-брикети, вертикална интеграция.

Прочетете цялата статия - PDF файл

Vertical Integration of the Production of Pellets and Bio-Briquettes

D. Pavlov
University of Rousse “Angel Kunchev”
Department of “Business and Management”

(Summary)
The main goal of the Bulgarian energy strategy is to protect the environment by reducing the air pollution and the emissions of hothouse effect gases. To attain this goal, it is necessary to increase the share of renewable energy sources such as the biomass, which is a basic precondition for the sustainable development of society.
Pellets and bio-briquettes are fuels made from biomass. They are both new for the Bulgarian market and still not familiar to the mass consumers as they are more expensive and need more investments in comparison with the initial and consumption costs of the more conventional fuels. Because of their many and obvious advantages, some Bulgarian entrepreneurs try to set up the production of pellets and bio-briquettes, expecting their consumption in the coming years to increase as a result of the improvement of the Bulgarian economy and lifestyle.
The aim of this article is to present the basic intersect oral linkages of the production of pellets and bio-briquettes. To do this, the article focuses on the following tasks:
- to present the need of using renewable energy sources;
- to describe the positive qualities of the pellets and bio-briquettes as a precondition for the increase in their market demand;
- to outline the strategic alliances based on vertical integration that are suitable for the production of pellets and bio-briquettes, and to describe the expected actions according to the source of initiative.
The presented variants are fundamental for the creation and the development of intersect oral linkages. They have been developed by the author in response to an inquiry of a starting pellet producer in the municipality of Slivo Pole, North East Bulgaria. The article is expected to contribute to the better understanding of the intersectional interdependence of the production of pellets and bio-briquettes through revealing the roles of some of the main actors ­ agro firm, pellet producer and trader (consumer) of intelligent energy.

Key words: pellet producer, agro firm, pellets and bio-briquettes, vertical integration.

See the article as a PDF file

Статията е постьпила в редакцията на 16.11.2008 г.