Оценка на въздействието на ОСП на ЕС върху устойчивостта на животновъдните стопанства

Ст.н.с. д-р ХРАБРИН БАШЕВ
Институт по аграрна икономика - София

Резюме: В статията се анализира първоначалното въздействие на ОСП върху икономическите, социалните и екологичните аспекти на устойчивостта на животновъдни стопанства от различен тип и специализация. Използва се система от показатели, даваща представа за адаптивността на различните стопанства към новите условия на ценова конкуренция, нормативна среда, обществени програми за подпомагане и изисквания за управление, интеграция и коопериране. Анализът показва, че голяма част от животновъдните ферми имат сериозни проблеми с адаптирането си към новата пазарна и институционална среда. Нещо повече, много от инструментите на ОСП, оказват незначително или неутрално влияние върху повечето от стопанствата поради неинформираност, невъзможност за участие и неефективни процедури. Като резултат много от животновъдите не прилагат устойчиви стратегии на развитие и трябва да преустановят комерсиална дейност или да преобразуват типа на стопанството. За повишаване на устойчивостта на животновъдните стопанства, от особено значение са обучението на фермерите, подобряването на управлението на обществените програми, асоциирането на производителите и интеграцията с преработвателите.

Ключови думи: въздействие на ОСП, устойчивост, животновъдни стопанствата

Прочетете цялата статия - PDF файл

Assessment of Impact of EU CAP on Sustainability of Livestock Farms

H. BACHEV
Institute of Agricultural Economics - Sofia

(Summary)
This paper tries to analyze initial impact of CAP on economic, social and environmental sustainability of livestock farms of different type and specialization. A system of indicators is employed giving idea about adaptability of different farms to new market competition, regulations, public support programs, and requirements for management, integration and cooperation. The analysis shows that a large number of livestock farms are experiencing serious problems in adaptation to new market and institutional environment. What is more, many of the instruments of CAP have little or no effect on most farms due to the lack of information, impossibility for participation, and ineffective procedures. Consequently, a great number of livestock farms do not apply sustainable strategies for development and will cease commercial activity or have to transform the type of enterprise. The most important factors for increasing farms sustainability are farmers’ education, improvement of management of public programs, producers association, and integration with processors.

Key words: impact of CAP, sustainability, livestock farms

See the article as a PDF file

Статията е постьпила в редакцията на 22.10.2008 г.