Неоинституционален анализ на арендните отношения при съществуващата фрагментация на земя в България

Гл. ас. д-р ВИОЛЕТА ДИРИМАНОВА
Аграрен университет - Пловдив

Резюме: Разпокъсаността на земеделската земя и съсобствеността в България, затруднява производствения процес в земеделието и сключването на арендни договори. Главната теза на изследването е, че “фрагментацията” на земеделска земя, генерира високи транзакционни разходи при сключване на договори между собствениците и земеделските производители. За тази цел в статията се фокусира върху арендните отношения между собствениците и земеделските производители в три района - с ниска, средна и висока степен на фрагментация на земята. Резултатите от изследването показват, че с увеличаването степента на разпокъсаност на земеделската земя, договорите с ниска рента преобладават, броят на неформалните и краткосрочните договори се увеличава и арендуването на земеделска земя в страната се явява предпочитана форма за сделка в сравнение с покупко-продажбата.

Ключови думи: фрагментация, земеделска земя, неоинституционален подход, арендни отношения, България.

Прочетете цялата статия - PDF файл

Neo-institutional Analysis of Land-lease Relations in the Framework of the Existing Land Fragmenation in Bulgaria

V. DIRIMANOVA
Agricultural University of Plovdiv

(Summary)
Fragmentation in land use and co-ownership in Bulgaria hinders the production processes in agriculture and land contracting between owners and farmers. The main hypothesis of the paper is that the fragmented land generates high exchanging costs for owners and tenants. For this purpose the paper focus on contractual arrangements between land owners and agricultural producers in three regions of Bulgaria with different levels of land fragmentation - low, average and high. The findings of the investigation show that increased land fragmentation lead to contracts with low rents and to many informal and short-term contracts. Rented land in the country appears as more preferred form for transaction than sale land transactions.

Key words: fragmentation, agricultural land, neoinstitutional approach, land-lease relations, Bulgaria

See the article as a PDF file

Статията е постьпила в редакцията на 27.09.2008 г.