Съдържание на брой 1/2008 г.

АГРАРНА ПОЛИТИКА

Ю. Дойчинова - Методологични въпроси на изследване на фермерските стилове

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКА, ИНВЕСТИЦИОННА И СТРУКТУРНА ПОЛИТИКА

В. Хаджиева - Инвестиционна активност в селското стопанство

М. Анастасова-Чопева - Някои структурни промени в земеделските стопанства

УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА АГРОБИЗНЕСА

Д. Иванова - Диверсификацията в аграрния сектор - възможности за максимизиране на печалбата

УПРАВЛЕНИЕ И ЕФЕКТИВНОСТ

Е. Видинова, Ф. Димитрова, Х. Пчеларова - Икономическа оценка на фосфорното торене в сеитбообращение

ЕКОЛОГИЯ И ИКОНОМИКА

Х. Башев - Екоуправление в българското земеделие - форми, ефективност, перспективи

АГРОМАРКЕТИНГ

Т. Радев - Модел за формулиране, изпълнение и контрол на маркетингова стратегия на винопроизводително предприятие световно селско стопанство

Х. К. Тхан - Развитие на фермерското земеделие във Виетнам

ЦИТИРАНИ АВТОРИ В СТАТИИ, ПУБЛИКУВАНИ В СП. “ИУСС”, БР. 1./2008

Съдържание на брой 2/2008 г.

АГРАРНА ПОЛИТИКА

Ю. Дойчинова - Методически въпроси на изследване на фермерските стилове в условията на мултифункционалност на земеделието

Д. Заимова - Организациите на земеделски производители - фактор за конкурентоспособността на аграрния сектор

ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ

Ц. Ковачева - Европейската политика за безопасност на храните и организация на контрола у нас

ФИНАНСИ И КРЕДИТ

А. Митева - Възможности за финансиране на биологичното земеделие в България

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКА, ИНВЕСТИЦИОННА И СТРУКТУРНА ПОЛИТИКА

А. Новакова - Моделиране на нетните икономии на енергия от атмосферния въздух като агент за съхранение на продукция

УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА АГРОБИЗНЕСА

Х. Башев - Управление на риска в млечното животновъдство

УПРАВЛЕНИЕ И ЕФЕКТИВНОСТ

И. Григоров - Проучване на някои аспекти относно отглеждането на зайци в България

НАУКОЗНАНИЕ И ИКОНОМЕТРИЯ

Г. Лъчов, Н. Петрова - Изследване на иконометрични модели за оценка на земеделска земя

ЦИТИРАНИ АВТОРИ В СТАТИИ, ПУБЛИКУВАНИ В СП. “ИУСС”, БР. 2./2008

Съдържание на брой 3/2008 г.

АГРАРНА ПОЛИТИКА

А. Ковалски - Глобализацията и бъдещето на земеделието

Я. Славова, М. Атанасова - Българското земеделие - предизвикателства, проблеми и насоки на развитие в условията на ОСП

Н. Котева, М. Младенова, М. Рисина, Х. Башев - Проблеми и перспективи за развитие на земеделските стопанства в условията на ОСП на ЕС

Ц. Ковачева, И. Петрова, Н. Маламова, Т. Радев - Възможности и перспективи за развитие на хранителната индустрия след присъединяването на България към ЕС

ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ

Б. Иванов, В. Хаджиева, Пл. Йовчевска - Насоки на развитие на животновъдството в периода на европейската интеграция

Б. Карват-Вожняк - Основни характеристики на високодоходните стопанства в периода на интеграция на Полша в ЕС

ФИНАНСИ И КРЕДИТ

А. Вашилевски - Бюджетни инструменти на общинското самоуправление за подпомагане развитието на извънземеделската стопанска дейност в селските райони

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКА, ИНВЕСТИЦИОННА И СТРУКТУРНА ПОЛИТИКА

М. Вигер - Влияние на структурните фондове върху развитието на селските райони в Полша - промени и реформи на ОСП

УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА АГРОБИЗНЕСА

И. Янакиева, М. Анастасова - Плащания за биологично производство и демографска прогноза до 2011 г. в селските райони

РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Р. Попов, О. Боюклиев, Б. Иванов - Политиката за развитие на селските райони в България в светлината на новите световни тенденции

З. Флорианчик - Еволюция на ОСП и новата парадигма за развитие на селските райони

П. Хмелински - Условия за развитие на предприемачеството в селските райони на Полша

СОЦИАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА СЕЛОТО

А. Шикорска - Мястото на неземеделското население в социално-икономическата структура на полското село

А. Вжохалска - Условия на живот и здравословно състояние на селското население след присъединяването на Полша към ЕС

Л. Зволински, А. Вжохалска - Промени в социално-икономическото положение на селското население след влизането на Полша В ЕС

Съдържание на брой 4/2008 г.

ОБЗОР

С. Вуткова, Г. Цанкова ­ Анализ на производството на царевица за зърно в периода 1990­2005 г.

АГРАРНА ПОЛИТИКА

Н. Петрова, В. Гайдарджиева ­ Развитие и перспективи на арендната организация в България

ФИНАНСИ И КРЕДИТ

В. Мицов ­ Бюджетът на Европейския съюз и общата аграрна политика

ЦЕНИ И ЦЕНООБРАЗУВАНЕ

Р. Попов ­ Нарастване на цените на хранителните продукти ­ причини, последици и необходими мерки

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКА, ИНВЕСТИЦИОННА И СТРУКТУРНА ПОЛИТИКА

Б. Иванов ­ Състояние и зависимости при техническото обновяване на българското земеделие

Д. Иванова ­ Симулационен модел за комплексна оценка на диверсификацията в аграрния сектор

УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА АГРОБИЗНЕСА

Н. Маламова ­ Качество на заетостта на селското население

РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

П. Димитрова, В. Тодоров ­ Политиката на Европейския съюз за развитие на селските райони

И. Кънчев, А. Митева ­ Насоки за реализиране на устойчивото развитие в общините на селските райони на България

УПРАВЛЕНИЕ И ЕФЕКТИВНОСТ

В. Гайдарджиева, Г. К. Лъчов ­ Развитие на възгледите за земята като производствен фактор и нейното влияние при създаване на доход в аграрния сектор

ЦИТИРАНИ АВТОРИ И СТАТИИ, ПУБЛИКУВАНИ В СП. “ИУСС”, БР. 4/2008 г.

Съдържание на брой 5/2008 г.

АГРАРНА ПОЛИТИКА

А. Алексиев - Адаптивни способности на  зърнопроизводството в България

ИНСТИТУЦИОНАЛНА ИКОНОМИКА

В. Перков - Влияние на институционалните промени върху аграрното предприемачество

ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ

Цв. Ковачева - Ресурси и бариери за въвеждане на евростандартите в предприятията на млекопреработвателната индустрия

Н. Котева - предизвикателства пред земеделските производствени кооперации в условията на евроинтеграция

ФОРМИ НА СОБСТВЕНОСТ И СТОПАНИСВАНЕ

В. Хаджиева - Състояние на организационните структури в зеленчукопроизводството и възможности за развитието им в условията на ОСП на ЕС

М. Младенова - Възможности за преструктуриране  на млечните ферми в говедовъдството

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКА, ИНВЕСТИЦИОННА И СТРУКТУРНА ПОЛИТИКА

Г. Лъчов, Д. Рафаилов - Изследване на капиталовата структура на акционерни дружества със специална инвестиционна цел за секюритизация на земеделска земя

УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА АГРОБИЗНЕСА

В. Тодоров, Д. Дохчева - Човешки ресурси и устойчиво аграрно развитие

УПРАВЛЕНИЕ И ЕФЕКТИВНОСТ

М. Стойкова, н. Георгиева, Т. Кертиков - Икономическа оценка на резултатите от изпитване на технологични варианти на технологии по отглеждане на зимен фий

Е. Видинова - Методически подход за определяне на икономически ефективен състав на машинно-тракторния парк

ЕКОЛОГИЯ И ИКОНОМИКА

Ю. Благоева-Яркова, Е. Генчев - Търсене на биологични продукти в България

ЦИТИРАНИ АВТОРИ И СТАТИИ, ПУБЛИКУВАНИ В СП. “ИУСС”, БР. 5/2008 г.

Съдържание на брой 6/2008 г.

АГРАРНА ПОЛИТИКА

Ц. Ковачева - Конкурентоспособност и перспективи за развитие на млечната индустрия след присъединяването на България към ЕС

ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ

Р. Попов - ОСП на ЕС и развитието на българското земеделие в средносрочен план

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКА, ИНВЕСТИЦИОННА И СТРУКТУРНА ПОЛИТИКА

К. Кънева - Инвестиционно поведение на земеделските производители при схемата за единно плащане на площ

РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

П. Димитрова, В. Тодоров - Симулационна прогноза за производството в селските райони на България, 2007-2013 г.

Ю. Благоева-Яркова, Л. Василева - Проблеми на комплексното развитие на селските райони и превръщането на малките селища в жизнени структури

АГРОТУРИЗЪМ

М. Атанасова - Селският и аграрният туризъм - важни направления за влияние на ОСП върху социално-икономическото развитие на селските райони

СВЕТОВНО СЕЛСКО СТОПАНСТВО

Д. П. Петропулос, Ст. Дракопулос - Сравнителен анализ за състоянието на структурните характеристики на земеделието на Гърция и новите страни-членки на ЕС

ЦИТИРАНИ АВТОРИ И СТАТИИ, ПУБЛИКУВАНИ В СП. “ИУСС”, БР. 6/2008 г.