Сравнителен анализ за състоянието на структурните характеристики на земеделието в Гърция и в новите страни-членки на Европейския съюз

Гл. ас. д-р ДИМИТРИОС П. ПЕТРОПУЛОС
Гл. ас. д-р СТИЛИАНОС ДРАКОПУЛОС
Технологически образователен институт, Каламата - Гърция

Резюме: Последните разширения на Европейския съюз предизвикват появата на нови дадености в политическата и икономическата обстановка. В сферата на икономиката земеделският сектор има особено значение, главно поради неговата специфика и особености. Разширяването на Европейския съюз (ЕС) предизвиква значителни изменения в основните параметри и величини на земеделския сектор на ЕС-27. В рамките на тези промени и новата среда, която се създава, се променя положението на земеделския сектор и на земеделието в Гърция като цяло. В тези нови дадености и обстоятелства, по-ярко се проявяват неговите структурни проблеми. Те действат като задържащ фактор при оползотворяването на положителните страни и последствията от разширяването. Същевременно, в много направления и области тези проблеми функционират като причина за негативните за гръцкото земеделие последици от разширяването.
Ключови думи: разширение, земеделски сектор, страни от Централна и Източна Европа.

Прочетете цялата статия - PDF файл

Comparative Analysis of the Structural Characteristics of the Agricultural Sectors of Greece and the New Member-states of the European Union

D. P. PETROPOULOS
S. DRAKOPOULOS
Technological Educational Institute of Kalamata - Greece

(Summary)
The most recent enlargements of the European Union create new conditions on a political and economic level. Due to its particularities, the agricultural sector is of particular importance, on an economic level. The enlargement of the European Union (EU) will generate significant changes in the basic sizes of the agricultural sector in the EU-27. These changes and the new environment created will, in turn, bring about changes in the position of the agricultural sector of Greece. Within these new conditions, the sector’s basic structural problems manifest themselves more intensely. These problems will act as factors inhibiting the valorisation of the positive aspects of the enlargement. At the same time, it is to these same problems that the negative impact of the enlargement on the agricultural sector of Greece will, in many points, be traced back to.
Key words: enlargement, agricultural sector, Central and Eastern European countries

See the article as a PDF file

Статията е постьпила в редакцията на 10.04.2008 г.