Проблеми на комплексното развитие на селските райони и превръщането на малките селища в жизнени структури

Доц. д-р Юлияна Благоева-Яркова
Доц. д-р Лиляна василева
Тракийски университет ­ Стара Загора

Резюме: Целта на статията е да се определят ключовите проблеми на развитието на селските райони при отчитане на комплексния характер на средата и условията, обуславящи нейните елементи, като се направят предложения относно възможностите за превръщането на малките и изоставащите селища в жизнени структури с модерна архитектура и качество на живот.
Изводите и оценките за развитие на сегашния етап на малките населени места в селските райони са направени на основата на детайлното проучване на проблемите на едно от селата в Средните Родопи (с. Левочево, общ. Смолян).
В статията са посочени основните моменти, характеризиращи развитието на този тип населени места: естествените природни, географски, материално-физически и икономически ресурси са първостепен фактор за икономическото, социалното, екологичното и културното развитие и определят отрасловата структура на тяхната икономика; привлекателни са за различен вид туризъм (селски, екологичен, исторически, културен и др.); налице е неизползван сградов фонд, който може да се използва за бизнес, социална и културна дейност; не е използван напълно потенциала на безработните и особено на тези в неравностойно положение в разгръщане на местни дейности и инициативи за развитие; наблюдава се тенденция за завръщане на населението към селата, за устройване на жилища в малките села и градове; населението започва да се разграничава от селската си идентичност; силно изоставане в съвременната архитектура и услугите.
Направените препоръки са свързани с изграждане на многосекторна конкурентоспособна икономика, чрез разработване на проекти по всички нива за усвояване на средствата от различните източници на финансиране; повишаване капацитета на местното самоуправление, стратегия и план за развитие на всяко населено място, обмен на добри управленски практики; изграждане на нагласи за инициативност у населението; развитие на информационната и комуникационната система в селата; осигуряване на инфраструктурна среда за бизнес и социална дейност.
Ключови думи: селски райони, комплексно развитие, жизнени структури.

Прочетете цялата статия - PDF файл

Problems for Comprehensive Development of Rural Regions and Transformation of Small Dwelling Places in Viable Structures

J. BLAGOEVA-JARKOVA, L. VASILEVA
Thracian University ­ Stara Zagora

(Summary)
The goal of the paper is to identify and determine the key problems for rural development, having in mind the comprehensive and complex character of the environment and conditions impacting its elements and properties along with rendering recommendations concerning the possibilities for transformation of small backward resident places in viable structures with modern architecture and quality of life. The conclusions and assessments for current development of small rural dwelling places are made based on the detail study of problems in one of the villages in Mid Mountain Rodope (village of Lesichevo, municipality of Smolyan). In the paper are pointed out the main factors characterizing the development of that type resident places, namely: natural, geographical, material-physics and the economic resources are considered as primary factor for economic, social, ecological and cultural development and determine the industrial pattern of their economy; attractive are for different type tourism (rural, eco, historical, cultural); there is unused available building and housing capita, which might be utilized for business, social and cultural activities; the potential of unemployment and especially of the handicaps for diffusion and expansion of local activities and initiations for development is not used completely; the trend of counter-migration into rural area is observed for house setup in small villages and towns; the local inhabitants start to discern from their hick, provincial identity; immense old-fashion architecture and worsened quality of services. The enunciated recommendations are connected with the establishment of multifunctional competitive economy based on the development of project at all levels for accumulation of public funds from different sources and programs; capacity building of local governance, strategy and plan for development of each resident place, exchange of good-governing practices; inspiration of attitudes for entrepreneurship of people; development of informative and communicative system in rural regions; providing infrastructural environment for business and social activity.
Key words: rural regions, comprehensive and complex development, viable structures

See the article as a PDF file

Статията е постьпила в редакцията на 15.03.2008 г.