Симулационна макропрогноза за производството в селските райони на България, 2007-2013 г.

Ст.н.с. д-р ПАРАСКЕВА ДИМИТРОВА
Ст.н.с. I ст. д.ик.н. ВАСИЛ ТОДОРОВ
Икономически институт на БАН

Резюме: Целта на статията е, чрез симулационния подход да се прогнозира развитието на селските райони по типове: преобладаващо селски, междинни и преобладаващо градски. Получената симулационна прогноза е резултат от прилагането на различни факторни регресионни модели за определянето на брутната добавена стойност (БДС) по типове райони, в зависимост от основните фактори на производството. Стъпва се на достигнатото развитие на селските райони по типове за периода 1990 (1996) - 2005 г. Факторите на влияние върху БДС на селските райони по типове са: инвестициите, вкл. чуждестранните преки инвестиции и инвестициите, които ще получават чрез структурните фондове от ЕС, материалните разходи, вносът, износът и отчасти трудовите ресурси.
Анализът на резултатите за БДС за селските райони по типове през 2010 и 2013 г. показва, че е необходимо да се провежда нова активна политика, за да се достигнат прогнозните резултати.
В заключение се правят изводи относно влиянието на миналите тенденции върху бъдещото развитие на селските райони. Установява се наличие на относително свиване на производството в селските райони и увеличаване на тяхното изоставане.
Ключови думи: селски райони, прогноза, БДС, модели, развитие.

Прочетете цялата статия - PDF файл

Macroforecasting of the Production in Rural Regions by Means of Simulation Models for the Period 2007-2013

P. Dimitrova, V. Todorov
Institute of Economics at BAS - Sofia

(Summary)
The object of the article is to forecast by means of a simulation approach the development of the rural regions depending on their type: predominantly rural, intermediate, and predominantly urban. The obtained simulation prognosis is a result of the application of different factor regression models for determining GDP depending on the fundamental production factors. It depends on the achieved development of the rural regions by types for the period 1990 (1996)-2005. The factors that influence the GDP of the rural regions by type are: investments, including foreign direct investments and investments that will be obtained through the structural EU funds, material expenditure, import, export and to some extent, power resources.
The analysis of the results for the GDP of the rural regions depending on their type in 2010 and 2013 shows that it is necessary to conduct a new active policy for reaching the forecasting results.
In conclusion, some important deductions have been made concerning the influence of the former tendencies on the future development of the rural regions. A relative shrinkage of production in the rural regions and increased lagging behind has been established.
Key words: rural regions, forecast, GDP, models, development

See the article as a PDF file

Статията е постьпила в редакцията на 24.10.2007 г.