Конкурентоспособност и перспективи за развитие на млечната индустрия след присъединяване на България към ЕС

Ст.н.с. д-р ЦВЕТАНА КОВАЧЕВА
Институт по аграрна икономика - София

Резюме: Присъединяването на България към ЕС, предоставя възможности за разширяване на пазара за нашите млечни продукти, но създава и рискове за предприятията, тъй като ги поставя в една по-високо конкурентна среда. В статията се излагат резултатите от проучване, целящо да разкрие вижданията и самооценката на предприятията за развитие на сектора и тяхната конкурентоспособност на европейския пазар в първата година на присъединяването ни към ЕС. Изследването обхваща 74 млекопреработвателни предприятия, а резултатите са част от по-мащабно анкетно проучване, проведено през втората половина на 2007 г.
Резултатите от изследването дават основание за няколко основни извода:
- Оценката на фирмите за допълнителните възможности за развитие на сектора и неговата конкурентоспособност в новата пазарна среда е силно диференцирана от размера на фирмите. Малките по размер фирми са по-песимистични по отношение реализиране на възможностите от разширяване на пазара и са по-застрашени от фалити в резултат от по-високо конкурентната среда в общността.
- SWOT анализът на млекопреработвателните предприятия не очертава много добри перспективи за тяхното развитие. Не са много предприятията, които притежават готовност да преодолеят заплахите и да се възползват от възможностите, породени от присъединяване на страната ни към ЕС.
- Сериозни предизвикателства пред конкурентоспособността на предприятията в сектора след присъединяването ни към ЕС са: ниската производителност на труда и нарастващите разходи за единица труд; по-високите субсидии в старите страни членки, деформиращи пазара; затрудненият достъп до капитали и ниските инвестиции в нови технологии; ниските разходи за научноизследователска и развойна дейност (НИРД); недостигът на качествена суровина.
За да устоят предприятията на по-високата конкуренция е нужна държавна подкрепа на фирмите в усилията им за: иновации, преструктуриране на млечните ферми, разширяване на участието им на европейския пазар (реклама, участие в изложби) и др. Браншовите организации могат да подпомагат предприятията при: създаване на организации за съвместен маркетинг и реклама; установяване на контакти с чуждестранни партньори; установяване на връзки с научни звена и разработване на съвместни проекти; повишаване квалификацията на управленския персонал и усвояване на прогресивни практики за управление и маркетинг.
Ключови думи: млечна индустрия, конкурентоспособност, евроинтеграция

Прочетете цялата статия - PDF файл

Competitiveness and Prospects for Development of the Milk Industry after the Accession of Bulgaria to the EU

C. KOVACHEVA
Institute of Agricultural Economics - Sofia

(Summary)
The accession of Bulgaria to the EU presents possibilities for expansion of the market for Bulgarian dairy products, but also creates risks for the enterprises because it sets them in a more competitive medium. The present article presents the results from a study aiming to reveal the views and self-evaluation of the enterprises concerning the sector development and their competitiveness on the European market during the first year of their accession to the EU. The study covers 74 milk-processing enterprises and the results are part of a survey study conducted on a larger scale during the second half of 2007.
The results from the study give grounds for several basic conclusions:
- The evaluation of the firms concerning the additional possibilities for development of the sector and its competitiveness in the new market medium is strongly differentiated by the firm size. The small size firms are more pessimistic concerning the realization of the possibilities for market expansion and are more endangered by bankruptcy as a result of the more competitive medium in the European community.
- The SWOT analysis of the milk-processing enterprises does not outline very good prospects for their development. There are not many enterprises that are ready to overcome the threats and make use of the possibilities arising from the accession of the country to the EU.
- Serious challenges to the competitiveness of the enterprises in the sector after the accession of Bulgaria to the EU are: the low labour productivity and the increasing costs per labour unit; the higher subsidies in the older member countries, leading to market deformation; the impeded access to funds and the low investments in new technologies; low expenditure for research and development activities (R&D activities); the deficiency of good quality raw materials.
In order to withstand the higher competitiveness the firms need to be supported by the state in their efforts for: renovations, restructuring of the dairy farms, expansion of their participation on the European market (advertisements, participation in exhibitions), etc. The branch organizations can aid the enterprises in: creating organizations for joint marketing and advertising; establishing contacts with foreign partners; establishing relations with scientific groups and development of joint projects; enhancing the qualification of the management staff and adopting progressive management and marketing practices.
Key words: milk industry, competitiveness, Eurointegration

See the article as a PDF file

Статията е постьпила в редакцията на 20.08.2008 г.