ЦИТИРАНИ АВТОРИ И СТАТИИ, ПУБЛИКУВАНИ В СП. "ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО” - БР. 5/2008
(AUTHOR INDEX)

БАШЕВ, Х. - цитиран от В. Хаджиева в “Състояние на организационните структури в зеленчукопроизводството и възможности за развитието им в условията на ОСП на ЕС” - № 5/2008 г.
БОЮКЛИЕВ, Б. - цитиран от В. Тодоров и Д. Дохчева в “Човешки ресурси и устойчиво аграрно развитие” - № 5/2008 г.
ВАЧКОВ, С. - цитиран от Г. Лачов и Д. Рафаилов в “Изследване на капиталовата структура на акционерни дружества със специална инвестиционна цел за секюритизация на земеделска земя” - № 5/2008 г.
ВЕЛИНОВА, С. - цитирана от Ю. Яркова и Е. Генчев в “Търсене на биологични продукти в България” - № 5/2008 г.
ГЕОРГИЕВ, Л. - цитиран от Г. Лачов и Д. Рафаилов в “Изследване на капиталовата структура на акционерни дружества със специална инвестиционна цел за секюритизация на земеделска земя” - № 5/2008 г.
ДЖАБАРОВА, Ю. - цитирана от Ю. Яркова и Е. Генчев в “Търсене на биологични продукти в България” - № 5/2008 г.
ДОЙЧИНОВА, Ю. - цитирана от В. Хаджиева в “Състояние на организационните структури в зеленчукопроизводството и възможности за развитието им в условията на ОСП на ЕС” - № 5/2008 г.
ЙОРДАНОВ, Й. - цитиран от Г. Лачов и Д. Рафаилов в “Изследване на капиталовата структура на акционерни дружества със специална инвестиционна цел за секюритизация на земеделска земя” - № 5/2008 г.
КИРЦНЕР, И. - цитиран от В. Перков във “Влияние на институционалните промени върху аграрното предприемачество” - № 5/2008 г.
КОТЕВА, Н. - цитирана от В. Тодоров и Д. Дохчева в “Човешки ресурси и устойчиво аграрно развитие” - № 5/2008 г.
КОТЕВА, Н. - цитирана от В. Хаджиева в “Състояние на организационните структури в зеленчукопроизводството и възможности за развитието им в условията на ОСП на ЕС” - № 5/2008 г.
КЪНЕВА, К. - цитирана от В. Тодоров и Д. Дохчева в “Човешки ресурси и устойчиво аграрно развитие” - № 5/2008 г.
КЪНЕВА, К. - цитирана от Н. Котева в “Предизвикателства пред земеделските производствени кооперации в условията на евроинтеграция” - № 5/2008 г.
КЪНЧЕВ,И. - цитиран от В. Хаджиева в “Състояние на организационните структури в зеленчукопроизводството и възможности за развитието им в условията на ОСП на ЕС” - № 5/2008 г.
МАЛАМОВА, Н. - цитирана от В. Тодоров и Д. Дохчева в “Човешки ресурси и устойчиво аграрно развитие” - № 5/2008 г.
МЛАДЕНОВА, М. - цитирана от В. Хаджиева в “Състояние на организационните структури в зеленчукопроизводството и възможности за развитието им в условията на ОСП на ЕС” - № 5/2008 г.
НОРТ, Д. - цитиран от В. Перков във “Влияние на институционалните промени върху аграрното предприемачество” - № 5/2008 г.
ПЕТКОВ, Л. - цитиран от В. Тодоров и Д. Дохчева в “Човешки ресурси и устойчиво аграрно развитие” - № 5/2008 г.
ПЕТКОВА, Р. - цитирана от М.Стойкова и кол. в “Икономическа оценка на резултатите от изпитване на технологични варианти на технологии по отглеждане на зимен фий” - № 5/2008 г.
ПЕТРОВ, Д. - цитиран от Г. Лачов и Д. Рафаилов в “Изследване на капиталовата структура на акционерни дружества със специална инвестиционна цел за секюритизация на земеделска земя” - № 5/2008 г.
РИСИНА, М. - цитирана от В. Хаджиева в “Състояние на организационните структури в зеленчукопроизводството и възможности за развитието им в условията на ОСП на ЕС” - № 5/2008 г.
СПАСОВА, Е. - цитирана от Г. Лачов и Д. Рафаилов в “Изследване на капиталовата структура на акционерни дружества със специална инвестиционна цел за секюритизация на земеделска земя” - № 5/2008 г.
СТОЯНОВА, З. - цитирана от В. Хаджиева в “Състояние на организационните структури в зеленчукопроизводството и възможности за развитието им в условията на ОСП на ЕС” - № 5/2008 г.
ТОДОРОВ, К. - цитиран от В. Перков във “Влияние на институционалните промени върху аграрното предприемачество” - № 5/2008 г.
ТОТЕВ, А. - цитиран от В. Тодоров и Д. Дохчева в “Човешки ресурси и устойчиво аграрно развитие” - № 5/2008 г.
ФИЛЧЕВА, Н. - цитирана от Г. Лачов и Д. Рафаилов в “Изследване на капиталовата структура на акционерни дружества със специална инвестиционна цел за секюритизация на земеделска земя” - № 5/2008 г.
ШУМПЕТЕР, Й. - цитиран от В. Перков във “Влияние на институционалните промени върху аграрното предприемачество” - № 5/2008 г.
BIELS, A. - cited by G. Lachov and D. Rafailov in “Capital Structure of Joint-Stock Companies with Special Investment Purposes for Securitization with Agricultural Land” - № 5/2008.
BJORKHAUG, H. - cited by G. Lachov and D. Rafailov in “Capital Structure of Joint-Stock Companies with Special Investment Purposes for Securitization with Agricultural Land” - № 5/2008.
DAHLSTRABD, U. - cited by G. Lachov and D. Rafailov in “Capital Structure of Joint-Stock Companies with Special Investment Purposes for Securitization with Agricultural Land” - № 5/2008.
FRANK, M. - cited by G. Lachov and D. Rafailov in “Capital Structure of Joint-Stock Companies with Special Investment Purposes for Securitization with Agricultural Land” - № 5/2008.
GOYAL, V. - cited by G. Lachov and D. Rafailov in “Capital Structure of Joint-Stock Companies with Special Investment Purposes for Securitization with Agricultural Land” - № 5/2008.
GRANKVIST, G. - cited by G. Lachov and D. Rafailov in “Capital Structure of Joint-Stock Companies with Special Investment Purposes for Securitization with Agricultural Land” - № 5/2008.
INGHAM, A. - cited by A. Aleksiev in “Adaptive Capacity Grain Production in Bulgaria” - № 5/2008.
MA, J. - cited by A. Aleksiev in “Adaptive Capacity Grain Production in Bulgaria” - № 5/2008.
MAJLUF, N. - cited by G. Lachov and D. Rafailov in “Capital Structure of Joint-Stock Companies with Special Investment Purposes for Securitization with Agricultural Land” - № 5/2008.
MENDELSOHN, R. - cited by A. Aleksiev in “Adaptive Capacity Grain Production in Bulgaria” - № 5/2008.
MORGAN, K. - cited by G. Lachov and D. Rafailov in “Capital Structure of Joint-Stock Companies with Special Investment Purposes for Securitization with Agricultural Land” - № 5/2008.
MURDOCH, J. - cited by G. Lachov and D. Rafailov in “Capital Structure of Joint-Stock Companies with Special Investment Purposes for Securitization with Agricultural Land” - № 5/2008.
MYERS, S. - cited by G. Lachov and D. Rafailov in “Capital Structure of Joint-Stock Companies with Special Investment Purposes for Securitization with Agricultural Land” - № 5/2008.
PANNELL, P. - cited by M. Stoykova et al. in “Economic Estimation of Forage and Grain Production of Winter Vetch at Different Sowing Dates and Fertilizing Rates - № 5/2008.
ROSS, K. - cited by M. Stoykova et al. in “Economic Estimation of Forage and Grain Production of Winter Vetch at Different Sowing Dates and Fertilizing Rates - № 5/2008.
SHILIZZI, S. - cited by M. Stoykova et al. in “Economic Estimation of Forage and Grain Production of Winter Vetch at Different Sowing Dates and Fertilizing Rates - № 5/2008.
SKAYAM-SUNDER, L. - cited by G. Lachov and D. Rafailov in “Capital Structure of Joint-Stock Companies with Special Investment Purposes for Securitization with Agricultural Land” - № 5/2008.
SMIT, B. - cited by A. Aleksiev in “Adaptive Capacity Grain Production in Bulgaria” - № 5/2008.
STORSTAD, O. - cited by G. Lachov and D. Rafailov in “Capital Structure of Joint-Stock Companies with Special Investment Purposes for Securitization with Agricultural Land” - № 5/2008.
WANDEL, J. - A. Aleksiev in “Adaptive Capacity Grain Production in Bulgaria” - № 5/2008.