Търсене на биологични продукти в България

Доц. д-р Юлияна Благоева-Яркова
Гл. ас. Евгени Генчев
Тракийски университет ­ Стара Загорa

Резюме: Търсенето на биологични храни в Западна Европа и САЩ се увеличава постоянно, а в определени моменти в някои страни се появява и недостиг. По обем на продукцията и продажбите, пазарът на органични продукти се доминира от Европа.
Целта на статията е да се проучи потребителското търсене на биологични продукти в България като се очертаят най-важните характеристики на поведението на потребителите, в контекста на ангажиментите, които България е поела за развитието на пазара на биопродукти. Задачите, произтичащи от поставената цел са свързани с характеризиране поведението на потребителите (предпочитания към биопродуктите, степента на информираност и консумация, основните мотиви за покупка, мнението относно степента на удовлетвореност и перспективите пред отрасъла), както и с разкриване на бариерите за купуване на екологични продукти.
Като източници на информация са използвани данни от осъщественото собствено проучване ­ на базата на 80 потребители от Стара Загора, наблюдения в магазини и вериги, участващи в реализацията на биологични продукти, както и данни от вече публикувани предишни изследвания.
Изводите от проучването са: - все още сред българските потребители липсва голям интерес към биологичните продукти. Това се изразява в липсата на достатъчна информираност относно биопродуктите, а също и в пропускане на възможността да се купуват такива продукти; - делът на “твърдите” потребители на биопродукти е все още нисък, като и те не винаги употребяват този вид храни ежедневно; - търсенето на екологични храни се основава главно от характеристики, присъщи на частните стоки- грижата за здравето, качеството и вкуса на продуктите. Характеристики, присъщи на обществените стоки, имат слабо значение при търсенето на биопродукти у нас; - голямата убеденост на потребителите в необходимостта да се проследи произхода на екологичната храна е предпоставка за разширяване в бъдеще на директните продажби на биохрани като алтернативен дистрибуционен канал; - бариери, препятстващи потреблението на биологични продукти са високите цени, недостатъчното доверие в сертификацията и контрола, недостатъчният интерес към биопродуктите, недостатъчното доверие в наличието на здравословен ефект. За “твърдите” купувачи бариерата е недостиг на предлагането на богат асортимент от биопродукти; - за осигуряване на по-широко търсене на пазара на биопродукти, вниманието трябва да бъде насочено към по-масово популяризиране на идеите и същността на биологичното производство, по-голяма информираност за характеристиките и етикетирането на биопродуктите; недопускане на индустриализация и концентрация на производители и търговци на екологични продукти, което вече влиза в конфликт с идеята за нетрадиционен начин на производство и дистрибуция.
Ключови думи: пазар, потребителско търсене, биологични продукти, България

Прочетете цялата статия - PDF файл

Demand of Biological Products in Bulgaria

Y. Blagoeva-Yarkova
E. Genchev
Thracian University ­ St. Zagora

(Summary)
The demand of biological products in Western Europe and the USA is constantly growing, while at some periods in certain countries, the shortage occurs. By the scale point of view of products and sales, the organic product market is dominated by Europe. The goal of the present paper is to study the consumer demand of biological products in Bulgaria and to outline the most important characteristics of consumer behavior within the context of commitments undertaken by Bulgaria for developing the bio-product market. The tasks arising from that goal are connected with characterizing the customer behavior (customer preferences to bio-products, the degree of their awareness and consumption, the main incentives for purchase, the opinion concerning the level of satisfaction and the prospects for the sector) and are related with identifying the barriers for purchase of organic products.
As information sources were used the data from own research carried out on the basis of 80 consumers from Stara Zagora, along with observations from retail stores and chains taking part in marketing of biological products as well as data from previous studies already published.
The conclusions from the study are:
- There is lack yet of keen interest for biological products among Bulgarian customers. This refers as for lack of sufficient awareness about bio-products so by omitting the opportunity to buy such products;
- The share of “hard” bio-product customers is still small and even they do not consume these foods every day;
- The demand of ecological products is based mainly on characteristics typical of private goods ­ health care, quality and taste of products. The features typical for public goods seem to be at little importance in the demand of bio-products in our country;
- The significant conviction of customers in the necessity to check the origin of ecological food is a prerequisite for future expansion of bio-foods as an alternative distribution niche;
- The barriers, which are noticed in the consumption of biological products are: the high price, little trust in certification and control, insufficient interest in bio-products, little confidence in the health effect. Regarding the “hard” purchaser, the barrier proves to be the lack of supply of a wide range of bio-products;
- In order to provide larger demand of bio-product market, the attention should be drawn into: implementing large-scale promotion of the biological production philosophy and core essence, great awareness about the characteristics and labeling of bio-products; limiting further industrialization and concentration of producers and traders of organic products that is already in conflict with the idea of a non-traditional production and distribution method.
Key words: market, customer demand, biological products, Bulgaria

See the article as a PDF file

Статията е постьпила в редакцията на 08.05.2008 г.