Методически подход за определяне на икономически ефективен състав на машинно-тракторния парк

Ст.н.с. д-р Елена Видинова
Институт по мелиорации и механизация ­ София

Резюме: Целта на статията е да се даде методически подход за избор на икономически ефективен състав на машинно-тракторен парк при критерий “минимум преки експлоатационни разходи” за конкретни производствени условия.
Конкурентоспособността на земеделското производство зависи от множество фактори, един от които е и ефективното използване на земеделската техника. Подборът на машини, техният състав и организация на използване при механизация на технологичните процеси в земеделието, могат да доведат до по-високо или по-ниско равнище на производителността на труда и съответно на себестойността на земеделската продукция.
Земеделската техника, като част от материално-техническата база (МТБ) на стопанствата, заема голям абсолютен и относителен дял от активите им и участва в образуването на величината на постоянните разходи за производство на продукцията. Относителният дял на постоянните разходи за земеделска техника в единица продукция може да бъде по-голям или по-малък, а следователно и себестойността й да бъде по-висока или по-ниска, в зависимост в производство на какъв обем и вид продукция участва.
Въз основа на анализа на конкретните условия е разработен методически подход за определяне на минималните експлоатационни разходи за земеделска техника в три варианта: първи вариант ­ собствен машинен парк, втори ­ използване на външни услуги със земеделска техника и трети ­ смесен машинен парк (част от земеделските машини са собственост на стопанството и друга част се използват под формата на външни услуги).
Ключови думи: земеделска техника, експлоатационни разходи, ефективно използване на техниката, машинен парк

Прочетете цялата статия - PDF файл

Methodological Approach for Determination of Economically Efficient Array of Machine-Tractor Pattern

Е. VIDINOVA
Institute of Melioration and Mechanization ­ Sofia

(Summary)
The goal of the paper is to render the methodological approach for selection of economically efficient array of machine-tractor pattern under the criteria “minimal direct usage costs” in particular production conditions. The competitiveness of agricultural production depends on a great number of factors, one of which is the efficient use of agricultural cultivation machinery. The selection of machines, their array, pattern and organization of usage in mechanization of the technological processes in agriculture may lead either to a higher or lower level of labor productivity and respectively to higher or lower price costs of agricultural production. The agricultural technique, as a part of the material-technical base (MTB) of farms forms big absolute and relative share in the capital structure and partake in the creation of the size of the fixed (production) costs. The relative share of fixed costs of agricultural machinery in a unit agricultural production might be bigger or respectively smaller hereof, the price costs to be higher or lower in dependence in the production of how big and what kind of production, it partake. Based on the analysis of concrete conditions is evolved methodological approach for determination of minimal exploitation costs for agricultural machinery in three variants ­ own machinery pattern, second one ­ usage of outside services for agricultural machinery and third ­ mingled machinery pattern (part of the machines are own, while other part of the agricultural machinery is hired as a outside service from external owners and companies).

Key words: agricultural machinery, use costs, efficient usage of machinery, machinery array.

See the article as a PDF file

Статията е постьпила в редакцията на 14.01.2008 г.