Икономическа оценка на резултатите от изпитване на технологични варианти на технологии по отглеждане на зимен фий

Н.с. д-р МАЯ СТОЙКОВА
Н.с. д-р НАТАЛИЯ ГЕОРГИЕВА
Ст.н.с. д-р ТОДОР КЕРТИКОВ
Институт по фуражните култури - Плевен

Резюме: Резултатите от проведеното в периода 2001-2004 г. проучване показват, че производството на фураж и зърно от зимен фий е икономически ефективна дейност, финансовите резултати от която могат да бъдат управлявани чрез избора на различни технологични решения, съчетаващи оптимално въздействието на факторите срок на сеитба и норма на торене. Нивото на рентабилност при производството на фураж от зимен фий се движи от 0,84 до 32,06%. Икономически най-ефективното технологично решение е засяване на фия от 20 до 25 септември при изключване на торенето от производствения процес: от вложените 53, 4 лв./hа се получава чист доход от 170,7 лв./hа при себестойност на фуража от 0,08 лв./кg и рентабилност от 32,06%. Рентабилността при производството на зърно от зимен фий е по-висока - от 13,50 до 49,25%, а себестойността на килограм продукция се движи в рамките на 0,36-0,52 лв./kg. При оптималното съчетаване на факторите срок на сеитба (20-25 септември) и азотна норма на торене от 60 kg N/ha се достига максимална рентабилност от 49,25% и себестойност от 0,40 лв./кg зърно.
Ключови думи: икономическа оценка, фий, сеитбени срокове, торене

Прочетете цялата статия - PDF файл

Economic Estimation of Forage and Grain Production of Winter Vetch at Different Sowing Dates and Fertilizing Rates

M. Stoykova, N. Georgieva, T. Kertikov
Institute of Forage Crops - Pleven

(Summary)
The results of the study carried out during the period 2001-2004 show that forage and grain production of winter vetch is economically efficient activity, the financial results of which might be managed by choosing different technological solutions, combining the optimal impact of the following factors: sowing time and fertilizing rate. The profitability level of winter vetch forage production varies from 0.84 to 32.06%. By the economic point of view, the most efficient technological solution is to sow vetch from 20 to 25 September, as excluding the fertilizing from the production process from the inputed 532.4 BGN/ha the net income amounts 170.7 BGN/ha at a forage price cost of 0.08 BGN/kg and profitability of 32.06%. The profitability of winter vetch grain production is higher, 13.50 to 49.25% and the price cost per kg output varies within the range of 0.36-0.52 BGN/kg. The optimum combination of the factors of sowing rate (20-25 September) and nitrogen fertilizing rate of 60 kg N/ha results in maximum profitability of 49.25% and price cost of 0.40 BGN/kg grain.
Key words: economic estimation, vetch, sowing periods, fertilization

See the article as a PDF file

Статията е постьпила в редакцията на 10.02.2008 г.