Човешки ресурси и устойчиво аграрно развитие

Проф. д.ик.н. ВАСИЛ ТОДОРОВ
Икономически институт на БАН - София
Д-р ДИМИТРИНА ДОХЧЕВА
Тракийски университет - Стара Загора

Резюме: Устойчивостта в развитието на човешките ресурси се разглежда като фактор на устойчивото аграрно развитие, а като базисни характеристики на устойчивостта при човешките ресурси се имат предвид демографското развитие, образователното и професионално-квалификационното им равнище. Наблюдават се последните десет години от развитието на човешките ресурси в аграрния сектор в България и се изказват хипотези за средносрочните им перспективи.
Изводите от изследването са, че състоянието, тенденциите и средно-срочните перспективи на човешките ресурси в аграрния сектор са противоречиви:
- физически човешките ресурси намаляват, следвайки основния си източник - селското население. Тази тенденция ще се запази и в перспектива;
- възрастовата структура е неблагоприятна и ще продължи да се влошава;
- броят на заетите през последните десет години е сравнително устойчив, а от няколко години леко се увеличава, което, се очаква да продължи и в перспектива;
- образователно-квалификационното равнище е ниско, с тенденция от последните години и в перспектива към леко подобряване. Стабилизират се средното и висшето аграрно образование, но механизмите за привличане в агросектора на подготвените специалисти не работят добре.
В началото на членството на България в ЕС, човешките ресурси показват известна и частично подобряваща се устойчивост, но на относително ниско равнище - както по отношение на физическото им състояние, така и във възрастовите и образователно-квалификационните им характеристики.
Ключови думи: аграрно развитие, човешки ресурси, устойчиво развитие

Прочетете цялата статия - PDF файл

Human Resources and Sustainable Agricultural Development

V. Todorov
Institute of Economics at BAS - Sofia
D. Dohcheva
Thracian University - Stara Zagora

(Summary)
The sustainability in the human resources development is considered as a factor for stable agricultural development, while as basic characteristics of sustainability regarding human resources are taken into account their demographic development, educational and professional qualification level. The analysis covers the last decade of human resources development in Bulgaria and hypotheses concerning medium term perspectives are given and proposed.
The conclusions from the research are that the state, trends and medium terms perspectives of the human resources in the agricultural sector are controversial:
- Physically, the human resources decrease following the trend of their main source, i.e. rural population. This trend will resist and continue for the future as well;
- The age structure is unfavorable and it is assumed to worsen on;
- The number of the employment during the last decade is comparatively stable, with a slight tendency to increase during the last several years, which is expected to continue in the future;
- The educational proficiency level is low, tending to be slightly improved during the last years and for the future. Secondary and tertiary agricultural education is being stabilized but the mechanisms for attracting proficient specialists in the agricultural sector do not function well.
At the dew of Bulgarian membership in EU, the human resources show certain and partially improving stability but at a relatively low level as in relation to the physical aspect so in terms of age and education qualification characteristics.

Key words: agricultural development, human resources, sustainable development

See the article as a PDF file

Статията е постьпила в редакцията на 03.06.2008 г.