Изследване на капиталовата структура на акционерни дружества със специална инвестиционна цел за секюритизация на земеделска земя

Гл. ас. ГЕОРГИ К. ЛЪЧОВ
Тракийски университет - Стара Загора
Гл.ас. д-р ДИМИТЪР РАФАИЛОВ
Икономически университет - Варна

Резюме: Акционерните дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ) за секюритизация на земеделска земя, въплътяват развитието на два основни пазара - на капиталовия пазар и на пазара за земеделска земя, тъй като те функционират като колективни схеми за набиране на капитали чрез емитиране на ценни книжа и инвестиране в земеделска земя с цел получаване на доход от нея.
Целта на изследването е да се тества капиталовата структура, която тези фирми се стремят да поддържат. Методологията се базира на фундаментални теоретични постановки и емпирични изследвания на традиционния компромисен модел и модела на йерархичния ред на финансиране. В проведеното изследване за периода, третото тримесечие на 2004 г. - първото тримесечие на 2008 г., не се наблюдава връщане към целевата капиталова структура, т. е. не се съблюдава спазването на оптимален дял на дълга в капиталовата структура. Установява се, че анализираните фирми увеличават дела на дълга, когато финансовият дефицит се увеличава, но финансирането с дълг е само частично, а останалата по-голяма част се финансира чрез емитирането на нови акции. Проведеното емпирично тестване на капиталовата структура на акционерни дружества със специална инвестиционна цел за секюритизация на земеделска земя, потвърждава адекватността на модела за йерархичното финансиране, което е аналогично на други по-мащабни изследвания в България и САЩ.
Ключови думи: емпирично тестване, капиталова структура, секюритизация на земеделска земя, акционерни дружества.

Прочетете цялата статия - PDF файл

Capital Structure of Joint-Stock Companies with Special Investment Purposes for Securitization with Agricultural Land

G. LACHOV
Thracian University - Stara Zagora
D. RAFAILOV
University of Economics - Varna

(Summary)
Joint stock companies with special investment purpose securitization of agricultural land, the Bulgarian variant of REIT embrace the development on two main markets - on capital one and on the market of agricultural land because they operate as collective and public schemes for equity generation by issuing securities and investment in agricultural land for the sake of profit making. The purpose of the study is to test the capital structure that those companies aim to keep on. The methodology is based on the fundamental theoretical assumptions and empirical studies of traditional trade-off model and packing order model. Through the conducted study over the period third quarter of 2004 and first quarter of 2008, some reverse unto purposeful equity structure was not observed, i.e. the optimal debt-equity ratio in the equity structure was not abode with by the Joint-Stock companies. There have been ascertained that the surveyed companies tend to spread over their debt-equity ration whenever the financial needs increase but the financing by debts is partial, while the greater part is financed by issuing of new securities. The conducted empirical testing of capital structure of Joint-Stock Companies with special investment purpose for securitization of agricultural land corroborates adequate of the packing order model, which is in accordance with other larger researches in Bulgaria and USA.
Key words: empirical testing, capital structure, agricultural land securitization, Joint-Stock Companies.

See the article as a PDF file

Статията е постьпила в редакцията на 08.05.2008 г.