Предизвикателства пред земеделските производствени кооперации в условията на евроинтеграция

Ст.н.с. д-р Нина Котева
Институт по аграрна икономика - София

Резюме: Едно от основните предизвикателства по пътя на евроинтеграцията е изграждането на устойчиви и конкурентноспособни организационно-стопански структури в земеделието. Съществен проблем е бъдещето на производствените кооперации. Възможностите, да се интегрират в по-широкото икономическо пространство, налага високи критерии и изисквания - организационни, управленски, икономически. От отговор се нуждаят редица въпроси, както за тяхното съществуване и ефективност на функциониране, така и за влиянието на Общата селскостопанска политика върху тях. Това определя целта на изследването - да се направи оценка на състоянието на производствените кооперации и да се очертаят насоките за по-нататъшното им развитие за адаптиране към изискванията на ОСП.
При очертаните проблеми се налага необходимостта от производствено, икономическо и организационно преструктуриране на земеделските производствени кооперации.
Без да претендираме за изчерпателност са разгледани някои от насоките за подобряване на финансовото им състояние и за повишаване на ефективността от тяхното функциониране.
Първата група от мерки е свързана с изграждането на подходяща институционална среда:
- Институционално осигуряване на прилагането на ОСП и целенасочена аграрна политика.
- Създаване на адекватна законова среда, съпоставима със страните-членки на ЕС налагат промени в механизма на коопериране, разпределение на доходите и управление.
Втората група от мерки, които трябва да се предприемат от самите самата кооперации:
- Адаптиране към многообразните потребности на членовете и използване потенциала на междукооперативните и смесени форми.
- Производствено преструктуриране, рационално използване на ресурсите, техническо и технологично обновяване на производството.
Ключови думи: производствена кооперация, ОСП, предизвикателства.

Прочетете цялата статия - PDF файл

The Challenges, Agricultural Productive Cooperatives Face under the Euro-Integration Conditions

N. Koteva
Institute of Agricultural Economics - Sofia

(Summary)
One of the main challenges on the road to the Euro-integration is establishment of sustainable and competitive organizational-economic structures in the agriculture. However, the significant problem is the future of agricultural cooperatives. Incumbent and needing answers are a couple of questions concerning their existence and efficiency of functioning as well as the issues connected to the impact of Common Agricultural Policy on them. This outline the goal of the research - being made evaluation of the productive cooperative state and being delineated directions for their further development and adaptation to the requirements of CAP.
Taking into account the outstanding problems, it is necessary launching of production, economical and organizational restructuring of agricultural productive cooperatives. Without alleging for comprehensiveness, some scenarios for improvement of the financial state and for enhancement of efficiency are scrutinized and discussed.
The first set of measures is linked with establishment of appropriate institutional environment:
- Institutional building and providing through the implementation of CAP and conduction of straightforward agricultural policy;
- The establishment of relevant legislation base in compliance with that of other member states, which forces changes in the mechanism for cooperating, distribution of rents and management.
The second set of measures, which must be undertaken by the cooperatives itself:
- Adaptation to the multifaceted needs of the members and utilization of the potential of inter-cooperative and mixed forms;
- Production changes, rational usage of resources , technical and technological renovation of production.

Key words: farming co-operative, Common Agricultural Policy challenges.

See the article as a PDF file

Статията е постьпила в редакцията на 15.04.2007 г.