Ресурси и бариери за въвеждане на евростандартите в предприятията на млекопреработвателната индустрия

Ст.н.с. д-р ЦВЕТАНА КОВАЧЕВА
Институт по аграрна икономика - София

Резюме: Голяма част от предприятията в млекопреработвателната индустрия не успяха да се преструктурират и въведат европейските стандарти за хигиена и безопасност на храните, опазване на околната среда и подобряване на трудовата среда до присъединяване на България към ЕС. Това наложи допълнително договаряне на двугодишен гратисен период. Целта на изследването е да се проучи състоянието на предприятията и тяхната ресурсна осигуреност за ефективно въвеждане на европейските изисквания. Изследването се основава на анкетния метод и обхваща 74 предприятия от сектора. Обхванатите с анкетата са предимно микро- и малки фирми - до 10 и до 50 души постоянно заети, които формират 60% от извадката.
Резултатите от изследването свидетелстват за:
- много добра информираност на фирмите по отношение на европейските стандарти, засягащи три групи въпроси - хигиената и безопасността на храните, етикетирането на произвежданите от тях продукти и условията на труд;
- наличие на информационни бариери по отношение на екологичните изисквания, трудовото законодателство и сертификацията по международно приетите стандарти за управление на качеството и безопасността на продукта, екологичните норми и трудовата среда;
- по-големи затруднения на малките и средните предприятия при осигуряване на навременна и изчерпателна информация;
- силно ограничена информационна среда, сведена почти само до един източник - Регионалните ветеринарномедицински служби (РВМС);
- положителен финансов резултат от дейността на по-голяма част от изследваните фирми, водещ до технологично обновяване през последните 2-3 години;
- малките по размер фирми са по-нестабилни финансово от големите. 44% от тези с персонал до 10 души не реализират печалба и са затруднени да инвестират;
- над 90% от предприятията имат специално обучен екип или лице, което да поддържа системата за безопасност на храните. Непрекъснато се извършва и допълнително обучение на персонала, разходите и организирането на което затруднява в по-голяма степен малките фирми.
Изводът е, че въвеждането на европейските стандарти в сектора и особено в микро- и малките фирми, в определените кратки срокове, изисква предприемане на адекватни мерки от държавните и обществените организации за подпомагането им - подобряване на информационната среда и информационния обмен, организиране на семинари, разкриване на служби за консултации и информационни услуги на регионално ниво;
Ключови думи: млекопреработка, ресурси, евростандарти, присъединяване, ЕС.

Прочетете цялата статия - PDF файл

Resources and Barriers for Introduction of EU Standards in the Enterprises from the Dairy Sector

Ts. Kovacheva
Institute of Agricultural Economics - Sofia

(Summary)
A great part of the milk processing enterprises have not managed to implement necessary reconstructions and to adopt the EU standards concerning the hygiene and food safety, environment protection and improvement of the labor conditions until the integration of the country in EU. It impels the stipulation of derogations in a two years period after 2007. The aim of the study is to elaborate the state of the milk processing enterprises and their resource security for the sake of efficient introduction of EU standards. The study is based on the interview method and works with 74 enterprises out of the sector. Besides, by the survey are interviewed predominantly micro and small enterprises from 10 up to 50 employees, as these entities represent 60% of the sample. The results from the study witness for:
- very good awareness of the enterprises in relation to EU standards concerning three type issues - hygiene and food safety, labeling of the produced dairy goods and the issue of labor conditions;
- availability of information barriers in relation to ecological requirements, labor legislation and certification following the internationally incorporated standards for management of quality and food safety, ecological norms and criteria for labor conditions;
- greater impediments of the small and medium size enterprises supposing the providing of duly and complete information;
- strongly restricted informational environment, pertaining solely to one source - Regional Veterinary Offices (RVO)
- positive financial result generated from the activities of the majority of interviewed enterprises, leading to technological modernization in last 2-3 years;
- small by size firms are more unstable in terms of financial matter compared with bigger ones. 44% out of enterprises with the personnel over 10 employee do not earn profit and are impeded to embark investments;
- over 90% of the enterprises have special trained team or a person, which to handle the system for food safety. Consistently, an additional training of the staff is being implemented, as the costs and organization itself is more hampered mostly in small enterprises;
The conclusion is that by introduction of EU standards in the sector, especially in micro and small enterprises in assumed short periods necessitates initiation of adequate measures from the State and public organizations for assistance in terms of improvement of the informational dissemination, organization of workshops and dissemination event, establishment of the services for consultancy and informational services at regional level.

Key words: milk processing, resources, EU standards, integration, EU

See the article as a PDF file

Статията е постьпила в редакцията на 10.06.2008 г.