Влияние на институционалните промени върху аграрното предприемачество

Докторант Венцислав Перков
СА “Д. А. Ценов” ­ Свищов

Резюме: Вземането на предприемаческо решение в селското стопанство е съпроводено от промените във външната среда. Предприемачите не генерират тези промени, а реагират на тях. Целта на статията е да се изследва влиянието на институциите, спомагащи за реализирането на Общата селскостопанска политика (ОСП) в сектор “Зърно” и сектор “Мляко и млечни продукти”, върху търсенето и предлагането на селскостопански продукти. Изяснено е действието на двата основни инструмента на ОСП в изследваните сектори ­ интервенционната агенция и млечните бордове, прилагащи квотната система. Определени са теоретичните постановки, обясняващи предприемачеството чрез пазарното неравновесие, като действието на институциите е разгледано, през призмата на Шумпетеровата и Кирцнеровата теория. По този начин се цели идентифицирането на предприемаческият елемент в селското стопанство и насоките за неговото развитие.
Ключови думи: аграрно предприемачество, институционална теория, Обща селскостопанска политика

Прочетете цялата статия - PDF файл

Influence of Institutional Change on Agricultural Entrepreneurship

V. Perkov
D. Tsenov Academy of Economics ­ Svishtov

(Summary)
The entrepreneurship decision-making in the agriculture is accompanied from the changes in the external environment. The entrepreneurs just respond to the changes, as they do not create them. The goal of the paper is to study the influence of institutions, subserving for the implementation of Common Agricultural Policy (CAP) in sectors “Cereal” and “Dairy and Dairy Products” on demend and supply of agricultural goods. The running of both main dairy boards, implementing the quota system is clarified. The theoretical conceptions explicating the enterpreneurship through the market disequilibrium are drawn up, while the role of the institutions is viewd through the prism of Schumpeterian and Kirznerian approach. By this way, the identification of enterpreneurship importance in the agriculture and directions for its evolvement should be revealed.

Key words: agricultural entrepreneurship, institutional theory, Common Agricultural Policy.

See the article as a PDF file

Статията е постьпила в редакцията на 15.04.2007 г.