Адаптивни способности на зърнопроизводството в България

Доц. д-р Алекси Алексиев
Аграрен университет - Пловдив

Резюме: Производството на зърно е основен сектор на националния земеделски комплекс. То се разпростира върху близо 60% от обработваемата земя на страната и осигурява около 30% от стоковата продукция на отрасъл растениевъдство. Промените в параметрите на природната, икономическата и институционалната среда оказват решаващо влияние върху възможностите му за развитие в условията на промени в климата, глобализацията и регионалната интеграция. Общата уязвимост на производството и възможностите му за развитие се определят от силата на техните негативни влияния и от равнището на адаптивните му способности.
Целта на статията е на основата на анализа на общото състояние на производството, оценката на неговата екологична, икономическа и институционална уязвимост и факторната им обусловеност да се определи адаптивния капацитет на отрасъла и се обоснове обществената потребност от разработването на стратегически модели за неговото повишаване.
Изследването е проведено в периода 2006-2008 г. и включва три основни етапа. През първият етап са обосновани теоретичните основи и е предложена методика за изследване на уязвимостта и оценка адаптивния капацитет на производството. Вторият етап е свързан с проучване процеса на адаптация и определяне равнището на адаптивни способности на зърнопроизводството. Оценено е влиянието на основните природни, икономически и институционални фактори върху тяхната динамика. Изследването през третия етап е посветено на обосноваването на стратегически подходи насочени към повишаване адаптивните способности на производството след присъединяването на страната към Европейския съюз.
В проучването са използвани данни от централизирани източници на информация и публикувани анализи за състоянието на производството, а също и оценките на земеделски стопани и експерти с опит в отрасъла, събрани от автора в рамките на проекти финансирани от УФНИ при Аграрен университет - Пловдив. Резултатите от изследването могат да бъдат използвани при разработването на стратегии за развитието на отрасъла и за оптимизиране на използваните земеделски практики.
Ключови думи: адаптивен коефициент, зърнопроизводство, стратегически модели, България

Прочетете цялата статия - PDF файл

Adaptive Capacity of Grain Production in Bulgaria

A. Aleksiev
Agricultural University - Plovdiv

(Summary)
The grain production is main sector of the national agricultural complex. The areas with cereals cover about 60% of the arable land in the country, while the branch produces above 30% of the plant-growing market goods. The changes in natural, economic and institutional environment have a crucial influence on its potential for development taking into account the conditions of climate changes, the process of globalization and the results from regional integration. The common vulnerability of grain production and possibilities for its development are determined both from their negative stimuli and the level of adaptive capacity.
The main goal of the study is based on an analysis of grain production, evaluation of its ecological, economic and institutional vulnerability, and factor dependence, to be assessed the sector adaptive capacity, and to be justified the need from creating of strategic models for increasing of this capacity. The investigation is developed in the period of 2006-2008, and includes three main stages. During the first theoretical stage, the theoretical bases are developed, and a methodology for vulnerability and adaptive capacity evaluation is offered. The second stage is connected with studying of the adaptive process and with assessing pf adaptive capacity of grain production. The influence of main elements of natural, economic and institutional factors in their dynamics is appraised. The investigation during the third stage is focused on strategic approaches for increasing of adaptive capacity of agricultural production development after Bulgarian accession in European Union. In the study are used two data sources, centralized data and the published analysis for situation in grain production along with evaluations of farmers and experts with sound experience in the sector at local and regional levels, collected by the author within the framework of the projects financed by Agricultural University of Plovdiv. The results from investigation might be used for development of grain production strategies and for further optimization of applied agricultural practices.

Key words: adaptive capacity, grain production, strategic models, Bulgaria

See the article as a PDF file

Статията е постьпила в редакцията на 08.05.2008 г.