Развитие на възгледите за земята като производствен фактор и нейното влияние при създаване на доход в аграрния сектор

Гл. ас. д-р Венета Гайдарджиева
Гл. ас. Георги К. Лъчов
Тракийски университет ­ Ст. Загора

Резюме: Проблемите за ефективното използване на земята като основен производствен фактор в аграрното стопанство имат важно социално-икономическо значение. Целта на настоящото изследване е да се проследят някои от основните възгледи за земята като производствен фактор и да се оцени нейното влияние при създаването на доход в аграрния сектор.
Разгледани са идеи в някои икономически теории, относно земята, като производствен фактор. Проследено е стопанисването на земята в страни от Централна и Източна Европа. Анализирана е зависимостта между използваната земеделска земя и брутната добавена стойност в аграрния сектор.
Ключови думи: земя, производствен фактор, влияние, доход, аграрен сектор

Прочетете цялата статия - PDF файл

Development of Visions about the Land as a Production Factor and its Impact for Generating Income in the Agrarian Sector

V. Gaidardjieva, G. Lachov
Thracian University ­ Stara Zagora

(Summary)
The problems for effective use of the land as a staple production factor in the agricultural economy have crucial social-economic importance. The goal of the present study is to trace up some of main visions about the land as such factor of production and to assess its impact in terms of generating income in agrarian sector. In the same fashion, some ideas in different economic theories have been investigated about the land as a production factor. There have been reviewed the tenant and ownership systems in some countries from Central and Eastern Europe. The dependency between utilized agricultural land and Gross Value added in agrarian sector was analyzed as well.
Key words: land, production factors, impact, income, agrarian sector

See the article as a PDF file

Статията е постьпила в редакцията на 15.10.2007 г.