Насоки за реализиране целите на устойчивото развитие в общините на селските райони на България

Проф. д.ик.н. Иван Кънчев
Доц. д-р Албена Митева
Университет за национално и световно стопанство ­ София, Катедра “Икономика на природните ресурси”

Резюме: В статията са представени основните насоки за реализиране на целите на интегрираното устойчиво развитие на общините в селските райони и се предлагат възможни решения за практическата реализация на тези насоки, на основата на новия европейски мултифункционален модел на земеделие. Устойчивото развитие предполага комплексно решаване на взаимосвързани проблеми в три сфери: икономическа, социална и екологична. Земеделието е нужно да се разглежда като ключов сектор за благосъстоянието на селското население и общности, като сектор произвеждащ широка гама от публични и частни блага, особено положителни екологични и културни въздействия, облагородени и приятни пейзажи, произведени качествени и безопасни хранителни продукти, като са взети под внимание изискванията за хуманно отглеждане на селскостопанските животни. Този европейски модел на мултифункционално земеделие отразява промените в Общата селскостопанска политика (ОСП) след 2002 г. и е основата за въвеждането на втория стълб на ОСП ­ регионалното развитие. Политиката за постигане на устойчиво развитие на земеделието и селските райони чрез обхващане на икономическите, социалните и екологическите аспекти изисква преориентиране от ресурси (продукти ­ Първи стълб на ОСП) към дейности (развитие на селските райони ­ Втори стълб на ОСП).
На тази основа могат да се предложат следните основни насоки за реализиране на конкретните цели на интегрираното устойчиво развитие на общините на селските райони на страната: създаване на условия и предпоставки за оживяване на икономиката чрез развитие на селското и горското стопанство, туризма, занаятите и др. дейности, подпомагане на малкия и среден бизнес, производство на биологична продукция, използване на нови форми на управление на общинската собственост; развитие на взаимоизгодно междурегионално и трансгранично сътрудничество и осигуряване на по-висока заетост на населението и диверсификацията на неговите доходи; стимулиране на договорно фермерство и интеграция с предприятия, преработващи селскостопанска продукция, въвеждане на нови технологии и възстановяване на традиционни за съответните райони интензивни земеделски култури.
Възможните решения за практическо реализиране на насоките за интегрирано устойчиво развитие на общините в селските райони са: чрез създаване на областни и общински центрове за устойчиво развитие и създаване на пилотни проекти за биологично производство на плодове, зеленчуци, животниски продукти, мед и билки, подкрепяни от разработения Национален план за развитие на земеделието и селските райони 2007­2013 г.
Ключови думи: устойчиво развитие, селски райони, мултифункционално земеделие

Прочетете цялата статия - PDF файл

Directions for Realizing the Aims of Sustainable Development of Rural Regions Municipalities in Bulgaria

I. Kanchev, A. Miteva
University of National and Word Economy ­ Sofia, Economy of Natural Resources Department

(Summary)
In the paper are presented the main trends for realization of the aims of the integrated sustainable development of the rural regions municipalities and are suggested potential opportunities for their practical implementation on the basis of the new European multifunctional model of agriculture. Sustainable development presupposes complex solving of mutually linked problems in three areas: economic, social and ecological. Agriculture is needed to be seen as a key sector for the welfare of rural people and communities, as a sector which produces wide range of public and private wealth, particularly positive ecological and cultural impacts, pleasurable landscape, quality and safe food stuffs. This European model of multifunctional agriculture reflects the CAP changes after 2002 and is the basis for the implementation of the CAP second pillar ­ regional development. The policy for obtaining sustainable development of agriculture and rural regions via including the economic, social and ecological aspects requires re-orientation from resources /products ­ First Pillar of CAP/ towards activities /development of rural regions ­ Second Pillar of CAP/.
On this basis might be suggested the following trends for realization of the concrete aims of the integrated sustainable development of municipalities in the rural regions of the country- creation of conditions for economy revival via development of agriculture, forestry, tourism, crafts and other activities; helping of small and medium business, production of organic production, use of new forms for management of municipality property; development of regional and trans-regional cooperation of mutual benefit and securing of higher occupancy of population and diversification of its incomes; stimulation of the contract farming and integration with food processing enterprises, introduction of new technologies and restoration of traditional for the respective regions intensive cultures.
Potential solutions for practical realization of the trends for sustainable development of rural regions municipalities are establishment of regional and municipal centres for sustainable development and implementation of pilot projects for organic production of fruit, vegetables, animal products, honey and herbs supported by the National plan for development of agriculture and rural regions 2007-2013.
Key words: sustainable development, rural regions, multifunctional agriculture

See the article as a PDF file

Статията е постьпила в редакцията на 16.10.2007 г.